Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.10.2005 - 02.10.2005

Pořadatel:
MF053 (stáj ADAM Deštné v OH)
Datum konání:
01.10.2005 - 02.10.2005
Místo konání:
Deštné v Orlických Horách

Discipliny:

Drezura:
Z-S

Rozpis:

Deštné v Orlických horách 2005

Společná ustanovení drezúrních jezdeckých závodů závodů JK ADAM Deštné v O.h

1.Z á k l a d n í ú d a j e:
Pořadatel: JK ADAM Deštné v Orlických horách
Místo: Deštné v Orlických horách, areál turistické jízdárny

Kontaktní spojení: 494 663 218, 737 981 705, popř. e-mail: adam.kotyza@tiscali.cz

Kolbiště: písčité,drezúrní obdélník dle pravidel ČJF
Opracoviště: travnaté

Funkcionáři závodů:hospodář: Eva Kotyzová
tech.zabezpečení: Jiří Kotyza

2.V š e o b e c n é ú d a j e
Jmenovité přihlášky: vždy do 5 kalendářních dnů před zahájením prvního dne soutěží dané akce písemně na adresu:
Eva Kotyzová, 517 91 Deštné v Orlických horách 424
nebo e-mailem na adresu:adam.kotyza@tiscali.cz.
tel. 494 663 218 po 20 hod., 737 981 705
V přihlášce uvádějte prosím své telefonní číslo.
Konečné přihlášky: při prezentaci

Prezentace: dle časů uvedených v propozicích pro konkrétní soutěže. 1 hodinu před zahájením soutěže,které se přihláška týká,musí být zaplaceno startovné,předány zdravotní průkazy koní a licence koní a jezdců

Peněžitá plnění: 200,-Kč za start dvojice v soutěži stupně Z a L
250,-Kč za start dvojice v soutěži stupně S

Ustájení:
Na základě písemné objednávky,ustájení v boxech přednostně pro hřebce.Poplatek za box činí 200,-Kč včetně steliva a sena,poplatek za stání 150,-Kč. Objednávky na ustájení budou přijímány v pořadí došlých přihlášek.Boxy budou vráceny vymístované oproti vrácení veterinárních průkazů.
Ubytování: možno objednat přímo v recepcích
Chata Orličan 494 663 311
Autokemp Zákoutí 494 663 335 p.Dařílek
Penzion Liebich 494 534 338
Chata Prim 494 663 109 p.Štěpán

3. V e t e r i n á r n í p ř e d p i s y
Před vyložením koní předloží vedoucí ekip platné veterinární osvědčení nebo průkaz koně,ve kterém musí být uvedeno,že kůň je vakcinován a je v imunitě proti chřipce koní.

4. P o s k y t o v a n é s l u ž b y
Lékařská služba: MUDr. Jan Šnajdr
Veterinární pohotovost: MVDr.Jaroslav Šedivý

Občerstvení bude zajištěno po celou dobu konání závodů na závodišti.


5. O s t a t n í u s t a n o v e n í
Dekorační floty podle PJS.Dekorování všech soutěží bude vždy ihned po ukončení soutěže a vyhlášení jejích výsledků.
Ceny: Věcné ceny pro umístěné na 1.-3.místě v každé soutěži, v krajském přeboru medaile a floty dle PJS.Drezúrní jezdecké závody - Malá cena Velké Deštné 17. a 18.září 2005 (917F1)

Ředitel závodů : Jiří Kotyza
Hlavní rozhodčí : p.Antonín Jeřábek
Rozhodčí:p. Marek Gajewski (Polsko), p.Jan Tvarůžek

17. a 18.září 2005
1. Drezúrní úloha DU 2003
2. Drezúrní úloha L 1 2005
3. Drezúrní úloha L 5 2000
4. Drezúrní úloha S 1 2005
5. Drezúrní úloha JU 2003

Č a s o v ý r o z v r h :
Prezentace: 7.30 - 8.30 hodin
Zahájení soutěží: 9.30 hod. soutěž č.1 a ostatní soutěže navazují.
Soutěže jsou přístupné pro všechny koně a jezdce s omezením u soutěží P pro pony.
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů nebo jejich poškození.
Pořadatel si vymezuje právo změny programu.

V Deštném v Orlických horách dne 30.března 2005
Eva Kotyzová

Rozpis byl schválen včo v Hradci Králové dne: 8.4.2005 p. Václav Novotný


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski