Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.09.2012

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
01.09.2012
Místo konání:
Pardubice

Discipliny:

Skoky:
Z - S*

Rozpis:

CENA MĚSTA PARDUBICE
Parkurové závody 1. 9. 2012 - sobota
Pořadatel: MF265 (Dostihový spolek a.s.) – č.závodů 901 F1
                                          
1.      Základní údaje:
1.1.    Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2.    Termín :                  1. září 2012
1.3.    Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4.    Kolbiště :                 travnaté (70x70 m )
1.5.    Opracoviště :           pískové(70 x 70 m), travnaté (30x60)
1.6.    Funkcionáři závodů :
·         Ředitel – Hana Jeníková
·         Hlavní rozhodčí – František Slavík
·         Sbor rozhodčích – Ilona Matoušková,  Ing. Vladimír Zvěřina, Ing.Markéta Kvapilová
·         Stavitel parkuru – Horký Luděk
·         Technický delegát – Oldřich Sojka
·         Hlasatel – Jiří Soukup
·         Tajemník – Kateřina Mandysová
 
     2.      Technické údaje
2.1.    Předpisy : platná PJS a tento rozpis

SOUTĚŽE :
Soutěž č. 1 : Skoková soutěž st. „ Z “
                    pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.1.2.,
                     s následným  rozeskakováním dle čl. 245.3.
Soutěž č. 2 : Skoková soutěž st. „ ZL “ 
                      pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.
                      s rozeskakováním na čas
Soutěž č. 3 : Skoková soutěž st. „ L * “  
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.
                     s rozeskakováním na čas
Soutěž č.4 : Terénní parkur st. „ZL“ pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování podle
                     Článku 277/A - DERBY                
            Všeobecné údaje:
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 
                   Jiří Bělohlav, Dostihový spolek a.s., Pražská 607,530 02 Pardubice
                   Mobil:: +420 777 750 936
                   E.mail: belohlav@pardubice-racecourse.cz
Potvrzení přihlášek v den závodů: Kateřina Mandysová  +420 777 750 922
3.2.    Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 28.8. 2012 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány.

3.2.
    Peněžitá plnění : splatné při prezentaci
soutěž č. 1,2                                           300,- Kč / start
soutěž č. 3,4                                          400,- Kč / start
 Prezentace: dle časového programu v sekretariátu  závodů
3.5.    Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.    Ustájení    : pořadatel nezajišťuje
3.7.    Příjezd na soutěže : přední (hlavní) branou
3.8.    Úhrady     : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
 4.Předběžný časový harmonogram
 7,00 – 8,00  prezentace
 9,00 – soutěž č. 1, a následně soutěž  2, 3, 4.

5.
          Veterinární předpisy :
 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
  vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
  pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.

6.
          Poskytované služby :
6.1.    Lékařská služba       :     MUDr. Tomáš Brož
6.2.    Veterinární služba   :     MVDr. Petr Přikryl
6.3.    Podkovářská služba :     František Kocourek
 
             Ostatní ustanovení :
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
 7.3.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.4.   Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
Soutěž č. 1          1-5 místo - věcné ceny v hodnotě           3.000,- Kč  (1000 – 700 – 600 – 400 - 300)
Soutěž č. 2         1-5 místo  - věcné ceny v hodnotě          4.000,- Kč (1300 - 900 – 700 – 600 - 500)
Soutěž č. 3          1-5 místo - ceny vyplacené v penězích  6.000,- Kč  (2000 -  1500 – 1000 – 800 - 700)  
Soutěž č. 4          1-5 místo – ceny vyplacené v penězích  5.100,- Kč  (1600 – 1200 – 1000 – 800 - 500)
Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek.
A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.

Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

 

Rozpis schválen OV ČJF dne  9.8,2012………………. :                                        Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski