Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.09.2012

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
09.09.2012
Místo konání:
Pardubice - závodiště

Discipliny:

Skoky:
LP, SPB, Z-L*

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY +
6.kvalifikační kolo soutěže Pony liga 2012
Pořadatel:
Datum konání:
9. 9. 2012 - neděle
Místo konání: Pardubice – závodiště
Disciplíny:
Skoky:
Hobby soutěž, LP, SPB, stupňovaná obtížnost do 100 cm, dvoufázové skákání 100 – 110 cm, ZL, L*
Rozpis:
1.Základní údaje:
1.1.Pořadatel : Dostihový spolek a.s.
1.2.Termín : 9. září 2012 - neděle
1.3.Místo konání : Dostihové závodiště Pardubice
1.4.Kolbiště : pískové (70x70 m )
1.5.Opracoviště : pískové
1.6.Funkcionáři závodů :
·Ředitelka – Hana Jeníková
·Hlavní rozhodčí - Jaroslav Hupka
·Sbor rozhodčích - Ing. Markéta Kvapilová, Ing. Vladimír Zvěřina
·Zpracování výsledků – Zuzana Zvěřinová
·Dozor na opracovišti – Ilona Matoušková
·Stavitel parkuru - Oldřich Sojka
·Technický delegát – Zdeněk Kusý
·Hlasatel - Jiří Soukup
Tajemnice – Sylva Novotná
2.Technické údaje
2.1.Předpisy : platná PJS a tento rozpis
SOUTĚŽE :
Soutěž č. 1 : Otevřená skoková hobby soutěž 80/90 cm  pro koně všech kategorií a plemen pro koně a jezdce bez lcence. Rozhodování dle tabulky A, čl.238.1.2., následné rozeskakování na čas
Soutěž č. 2 : Ponyhandicap LP – 6. kvalifikační kolo soutěže PONY LIGA 2012 pro ml. děti
Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Pro děti 8 – 12 let je soutěž 6. kvalifikačním kolem PONY LIGY 2012. Hodnocení dle čl.238.2.2.
Soutěž č. 3 : Skoková soutěž SPB – 6. kvalifikační kolo soutěže PONY EXTRALIGA 2012
Soutěž otevřená pro všechny kategorie pony a jezdce do 16 let. Hodnocení dle st. A čl. 238.2.2.
Soutěž č. 4 : Stupňovaná obtížnost, pro koně a jezdce bez omezení, 8 překážek do 100cm bez žolika, bez rozeskakování, rozhodování dle čl.269
Soutěž č. 5 : Skoková soutěž - ,,Dvoufázové skákání „ 100-110 cm
Soutěž otevřená pro koně a jezdce bez omezení,
1.fáze : 8 překážek do 100 cm, rychlost 350m/min,
2.fáze : 4 překážek do 110 cm, rychlost 350m/min,1 kombinace
rozhodování dle tab. A,čl. 274.5.3 bez rozeskakování
Soutěž č. 6 : Skoková soutěž st. „ ZL“ pro koně a jezdce bez omezení.
rozhodování dle tab.A , čl.238.1.2. s následným rozeskakováním
Soutěž je zároveň 6. kvalifikačním kolem TEENAGER 2012
( pro jezdce do 21 let na velkých koních )
Soutěž č. 7 : Skoková soutěž st. „ L “ pro koně a jezdce bez omezení.rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2
3.Všeobecné údaje:
3.1.Jmenovité přihlášky zasílejte na :
Jiří Bělohlav, Dostihový spolek a.s., Pražská 607, Pardubice 530 02
Mobil:: +420 777 750 936
E.mail: belohlav@pardubice-racecourse.cz
Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 5. 9. 2012 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány. Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce, pokud bude přijata – penalizační sazba 100,- Kč.
Peněžitá plnění : splatné při prezentaci soutěže č. 1, 2, 3, 4, 5     - 300,- Kč / start    
                                                             soutěž č. 6, 7                       350,- Kč / start
Prezentace : 9. 9. 2012 dle časového programu v sekretariátu závodů v tiskovém středisku
3.5.Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.Ustájení : pořadatel nezajišťuje
3.7.Příjezd na soutěže : přední (hlavní) branou
3.8.Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
4.Předběžný časový harmonogram :
7.00 – 8.00 prezentace nebo na telefonu 737 109 691 – Sylva Novotná
9.00 – soutěž č. 1 a následně soutěž 2, 3, 4, 5, 6, 7
5.Veterinární předpisy :
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před
vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.
6.Poskytované služby :
Lékařská služba : MUDr. Tomáš Brož
6.2.Veterinární služba : MVDr. Petr Přikryl
6.3.Podkovářská služba : František Kocourek
7.Ostatní ustanovení :
7.1.   Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
7.3.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
Soutěž č. 1 + 2 + 3       1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě 2 000,- Kč ( 500,-400,-400,-350,-350,-)
Soutěž č. 4 + 5              1. – 5. místo – věcné ceny v hodnotě cca 3.000,- Kč(1000,-700,-600,-400,-300,-)
   Soutěž č. 6                     1. -5.  místo–ceny vyplacené v penězích 4.000,- Kč (1.300,- 900,- 700,- 600,- 500,-)
Soutěž č. 7                      1. -.5. místo–ceny vyplacené v penězích 6.000,- Kč (2.000,-1.600,- 1.200,- 700,- 500,-)
7.4.Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.5.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.6.   Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích (max. 60 dvojic) dle došlých  přihlášek. A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.
8.Schválení rozpisu
Rozpis schválen OV ČJF dne 1. 7. 2012 : Novotný Václav
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski