Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.04.2005

Pořadatel:
MF140 (Národní hřebčín Kladruby n/L.s.p.)
Datum konání:
30.04.2005
Místo konání:
Kladruby nad Labem

Discipliny:

Skoky:
ZM,Z,ZL,L

Rozpis:

ROZPIS
Jarních jezdeckých závodů v Kladrubech nad Labem 430 F2

Pořadatel: JK Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Místo konání: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.
Datum konání: 30. 4. 2005
Adresa pro přihlášky: Hana Mocková, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p., 533 14 Kladruby nad Labem, tel. č.: 466 933 832 (denně
od 7.00 hod. do 15.30 hod.), fax: 466 932 374, e-mail:chovkoni@nhkladruby.cz

Uzávěrka přihlášek: jmenovitých se všemi předepsanými údaji do 18. 4. 2005 do 15.30 hod., konečných do 25. 4. 2005 do 15.30 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících výběrem z přihlášených. Případné nepřijetí přihlášky bude oznámeno písemně. Z konečných přihlášek musí být jasné, že je přihláška potvrzena v nezměněné podobě, nebo v kterých skutečnostech se liší od předběžné přihlášky a nové položky – dohláška. Na přihlášky prosím uvádějte VŽDY číslo mobilního telefonu, abychom Vás mohli upozornit v případě nečitelnosti nebo nejasností v přihláškách či z jiných důvodů.

Oprávněnost k účasti:jezdci a koně s platnými licencemi pro rok 2005

Veterinární podmínky: vedoucí transportu předloží v kanceláři před vyložením koní veterinární potvrzení o přesunu koní, opatřené všemi předepsanými náležitostmi platnými v roce 2005 pro sportovní koně
Prezentace: 30. 4. 2005 od 7.00 hod. do 8.30 hod. v kanceláři chovu koní NH
V případě nesplnění podmínky včasné presentace dle pravidel ČJF nebude soutěžícímu umožněn start.

Technická porada: v zasedací místnosti NH v 8.30 hod.
Kancelář závodů: kancelář chovu koní
Ředitel závodů: Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Tajemník závodů: Hana Mocková
Hlavní rozhodčí: Ing. Michal Novotný
Sbor rozhodčích: František Slavík, Jaroslav Hurdálek
Technický delegát: Ing. Karel Regner
Autor parkurů: Luboš Němeček
Hlasatel: ing. František Petřík

Kolbiště: travnaté 100 m x 70 m
Opracoviště: travnaté 100 m x 150 m

Ustájení: pořadatel zajišťuje na základě objednávky: ustájení boxové za poplatek 220,- Kč za 1 koně/den, ustájení na stání
za poplatek 180,- Kč za 1 koně/den (v omezeném počtu),
parkoviště pro přepravní kamiony bude v hospodářském dvoře NH

Krmivo: pořadatel nezajišťuje, zajistí pouze stelivo a seno

Ubytování: v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem, s.p.(tel. č.: 466 933 832) a v SOUZ Kladruby nad Labem (tel. č.: 466 933 829) zajistí pořadatel na základě písemné nebo telefonické objednávky (nejpozději do 27. 4. 2005) v ceně 200,- Kč za osobu/noc
Stravování: v kantýně NH

Lékařská služba: MUDr. Petr Licek
Veterinární služba: MVDr. Pavel Jadrníček
Podkovářská služba: Miloš Wimmer
Předpisy: platná PJS a rozpis závodů
Odpovědnost a záruka: námitky a stížnosti dle PJS
Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu konání závodů, nehradí případné ztráty nebo škody. Veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka.

Ostatní ustanovení: dekorační floty dle PJS
Ceny:
V soutěžích ZM a Z ceny věcné. Jejich hodnota není možná k datu tvorby těchto proposic odhadnout a pořadatelé vyvinou k získání cen co nejvyšší hodnoty maximální úsilí. Pro sladění proposic s PJS však garantujeme minimální hodnotu věcných cen pro 1. místo 350,- Kč, 2. místo 200,- Kč, 3. místo 150,- Kč. Rovněž bude snahou pořadatelů udělovat věcné ceny umístěným i na dalších místech, zejména při početnějších startovních polích.
V soutěžích stupně ZL a L bude vyplaceno minimálně 3 000,- Kč
Částky budou rozděleny mezi prvních 7 jezdců v poměru: 30% / 25% / 20% / 12% / 6% / 4% / 3%.

S o u t ě ž e:

1. Skoková soutěž stupně ZM
dle čl. 298.2.1. PJS
soutěž na limitovaný čas
- pro děti
- pro dospělé na 4 letých koních nebo 5 letých startujících prvním rokem
startovné, 150,- Kč za jeden start, je splatné při prezentaci

2. Skoková soutěž stupně Z
dle čl. 298.2.1. PJS
soutěž na limitovaný čas
- pro žáky a dorost, bez omezení věku koní
- pro dospělé
startovné, 150,- Kč za jeden start, je splatné při prezentaci

3. Skoková soutěž stupně ZL
pro všechny koně a jezdce
Dvoufázové skákání dle čl. 274.5.3. PJS
1. fáze 8 překážek do 110 cm
2. fáze 5 překážek do 120 cm, rychlost 350 m/min., bez rozeskakování, s kombinací v 1. fázi
startovné, 200,- Kč za jeden start, je splatné při prezentaci

4. Skoková soutěž stupně L*
dle čl. 238.2.2. PJS
- jedno rozeskakování na čas
startovné, 200,- Kč za jeden start, je splatné při prezentaci


Časový rozvrh závodů: sobota 30. 4. 2005 v 10.00 hod. začátek soutěže č. 1, ostatní soutěže návazně

Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.

Ing. Lenka Gotthardová, CSc., ředitelka
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.


Rozpis schválen OV ČJF v Hradci Králové, dne 23. 3. 2005 panem Václavem Novotným.


© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski