Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.05.2014

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
03.05.2014
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

CENA MĚSTA PARDUBICE
Parkurové závody 3. 5. 2014
 
Pořadatel: MF265 (Dostihový spolek a.s.) – č.závodů 503 F2
                                          
1.      Základní údaje:
 
1.1.    Pořadatel :               Dostihový spolek a.s.
1.2.    Termín :                  3. května 2014
1.3.    Místo konání :         Dostihové závodiště Pardubice
1.4.    Kolbiště :                 travnaté (70x70 m )
1.5.    Opracoviště :           travnaté (30 x 60 m)
1.6.    Funkcionáři závodů :
·         Ředitel –                Ing. Michael Skalický, Ph.D.
·         Hlavní rozhodčí – Ing. Vladimír Zvěřina
·         Sbor rozhodčích –Oldřich Sojka, Rudolf  Vyhnálek, Jana Kotvová                                
·         Stavitel parkuru – Horký Luděk
·         Hlasatel –  Jiří Soukup
·         Tajemník – Sylva Novotná
 
     2.      Technické údaje
 
2.1.    Předpisy : platná PJS a tento rozpis
     
SOUTĚŽE :
 
Soutěž č. 1 : Skoková soutěž st. „ HOBBY - ZM“
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.,
                     následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
 
Soutěž č. 2 : Skoková soutěž st. „ HOBBY - Z“
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.,
                     následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
 
Soutěž č. 3 : Skoková soutěž st. „ Z “
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.,
                     následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
 
Soutěž č. 4 : Skoková soutěž st. „ ZL “ 
                      pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.1.                    
                            
Soutěž č. 5 : Skoková soutěž st. „ L * “  
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab.A , čl.238.2.2.
                     s rozeskakováním na čas
                    
Soutěž č. 6 : Skoková soutěž st. „ S * -  „ Cena města Pardubic“
                     pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle tab. A , čl.238.2.2.
                     s rozeskakováním na čas                 
 
3.          Všeobecné údaje:
 
3.1.    Jmenovité přihlášky zasílejte na : 
                   Kateřina Mandysová, Dostihový spolek a.s., Pražská 607,530 02 Pardubice
                   Mobil:: +420 777 750 922, e-mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
 Prezentace v den závodů: Tajemník : Sylva Novotná: tel: +420 737 109 691
                                                                                  
3.2.    Uzávěrka přihlášek : do 28.4.2014 do 24 hodin
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány.
                                                            
3.2.    Peněžitá plnění : splatné při prezentaci
soutěž č. 1,2                                            200,- Kč / start
soutěž č. 3                                               300,- Kč / start
soutěž č. 4                                               400,- Kč / start
soutěž č. 5,6                                            500,- Kč / start 
                                                           
3.4.    Prezentace: dle časového programu v sekretariátu závodů
3.5.    Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6.    Ustájení    : pořadatel nezajišťuje
3.7.    Příjezd na soutěže : přední (hlavní) branou
3.8.    Úhrady     : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
 
4.Předběžný časový harmonogram
 
 7,00 – 8,00 prezentace
 9,00 – soutěž č. 1, a následně soutěž  2, 3, 4,5,6
 
5.          Veterinární předpisy :
 
 Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před 
  vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito
  pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.
 
6.          Poskytované služby :
 
6.1.    Lékařská služba       :     MUDr. Tomáš Brož
6.3.    Podkovářská služba :     Ing. Václav Ráliš
 
7.          Ostatní ustanovení :
 
7.1.    Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.2.    Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
 7.3.    Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.4.   Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
 
Soutěž č. 1          1-5 místo - věcné ceny v hodnotě         2.000,- Kč 
Soutěž č. 2         1-5 místo  - věcné ceny v hodnotě        3.000,- Kč  
Soutěž č. 3          1-5 místo - věcné ceny v hodnotě        4.000,- Kč  
Soutěž č. 4          1-5 místo–ceny vyplacené v penězích  5.000,- Kč  
Soutěž č. 5          1-5 místo–ceny vyplacené v penězích  10.000,- Kč  
Soutěž č. 6          1-5 místo-ceny vyplacené v penězích  15.000,- Kč  (5000 - 4000 - 3000 - 2000 - 1000)
  
7.5.    Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6.    Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7.    Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek.
A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.
 
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski