Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.08.2014 - 03.08.2014

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
01.08.2014 - 03.08.2014
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Spřežení:
MČR

Rozpis:

ROZPIS
Mistrovství České republiky spřežení 2014v Pardubicích A4, A2, A1, P2 – 801F1
 
1.Základní údaje:
1.1. Pořadatel:                   Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 53002 Pardubice (MF0265)
                                              z pověření ČJF
1.2. Datum konání:           1. – 3.8.2014
1.3. Místo konání:             Dostihové závodiště Pardubice
1.4. Kolbiště:                      travnaté  100 x 60 m
1.5. Opracoviště:               travnaté 100 x 40 m
1.6. Drezurní obdélník :    travnatý 100 x 40 m
 
1.7. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:           Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
Hlasatel:                       Ing. Lenka Gotthardová, Csc
Kontaktní osoba:        Kateřina Mandysová
1.8. Sbor rozhodčích:
Hlavní rozhodčí:            Ing. Jiří Kunát
Sbor rozhodčích:          J. Bouzková, I. Hrdličková, Ing.K. Regner, L. Kocman
Technický delegát:       Josef Trojanec
Komisař:                         Heřman Hrdlička
Stavitel tratí:                  Aleš Kříž
Zpracování výsledků:    Jaroslav Kosař
Tajemník:                        Sylva Novotná
2. Technické údaje:
2.1. Předpisy: platná PJS, VP, veterinární pravidla, STP a tento rozpis
2.2. Soutěže:
2.2.1. Mistrovství České republiky čtyřspřeží
            Drezurní úloha : FEI 8A
            Maraton:             A: cca 6000 m, 15 km/hod, libovolný chod
                                           -  transfer  cca 1000 m
                                          B: cca 7000 m, 14 km/hod, 7 překážek
            Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 230 m/min, branky 190 cm
2.2.2. Mistrovství České republiky dvojspřeží
            Drezurní úloha : FEI 8B
            Maraton:             A: cca 6000 m, 15 km/hod, libovolný chod
                                          - transfer cca 1000 m
                                          B: cca 7000 m, 14 km/hod, 7 překážek
            Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 250 m/min, branky 170 cm
2.2.3. Mistrovství České republiky jednospřeží
            Drezurní úloha : FEI 9
            Maraton:             A: cca 6000 m, 15 km/hod, libovolný chod
                                          - transfer cca 1000 m
                                          B: cca 7000 m, 14 km/hod, 7 překážek
            Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 250 m/min, branky 160 cm
2.2.4. Mistrovství České republiky dvojspřeží pony
            Drezurní úloha : FEI 6A
            Maraton:             A: cca 6000 m, 14 km/hod, libovolný chod
                                          - transfer cca 1000 m
                                          B: cca 7000 m, 13 km/hod, 7 překážek
            Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 250 m/min, branky 160 cm
 
 2.2.5. Otevřená soutěž dvojspřeží
            Drezurní úloha : FEI 6A
            Maraton:             A: cca 6000 m, 15 km/hod, libovolný chod
                                          - transfer cca 1000 m
                                          B: cca 7000 m, 14 km/hod, 7 překážek
            Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 250 m/min, branky 170 cm
 2.2.6. Otevřená soutěž jednospřeží
              Drezurní úloha : FEI 6A
              Maraton:             A: cca 6000 m, 15 km/hod, libovolný chod
                                            - transfer cca 1000 m
                                            B: cca 7000 m, 14 km/hod, 7 překážek
              Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 250 m/min, branky 160 cm
2.2.7. Otevřená soutěž dvojspřeží pony
            Drezurní úloha : FEI 6A
            Maraton:             A: cca 6000 m, 14 km/hod, libovolný chod
                                          - transfer cca 1000 m
                                          B: cca 7000 m, 13 km/hod, 7 překážek
            Parkur:                 20 překážek, 2 kombinace, rychlost 250 m/min, branky 160 cm
3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na : Kateřina Mandysová
                                                                      tel: +420 777 750 922
                                                                      e.mail: mandysova@pardubice-racecourse.cz
3.2. Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 25.7.2014 do 24 hodin
        U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla,
        jinak nebudou akceptovány.  Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce,
        pokud bude přijata – penalizační sazba 100,- Kč
3.3. Peněžitá plnění : soutěže MČR neplatí startovné
                                        soutěž č. 5         1000,- Kč /start
                                        soutěž č. 6           800,- Kč /start
                                        soutěž č. 7           500,- Kč/start 
3.4. Prezentace: 31. 7. 2014 dle časového programu v sekretariátu závodů ve stájích 
3.5. Ubytování pořadatel nezajišťuje, parkování aut a kamionů je zajištěno přímo v areálu závodiště    3.6.   Ustájení : boxové od 31. 7. – 3. 8. 2014 – Kateřina Mandysová - tel.: 777 750 922

          Vnitřní box:        1500,- Kč /pobyt
          Venkovní box :  1300,- Kč/pobyt  
          V ceně ustájení je podestýlka ( piliny, sláma), seno si mohou účastníci zakoupit na místě.

3.7. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

4.
Předběžný časový harmonogram:
Čtvrtek: 31.7.2014     12,00 – 18,00 hod prezentace v kanceláři závodů
                                      20,00 hod – technická porada – vestibul tribuny D
         Pátek:     1.8.2014         9,00 hod – drezura pony, 1 ,2, 4
                                                 16,00 hod prohlídka maratonu
         Sobota: 2.8.2014          9,00 hod – maraton – pony, 1, 2, 4
         Neděle: 3.8.2014          9,00 – kondiční zkouška
                                                11,00 hod – parkur – pony, 1, 2, 4
                                                Dekorování následně po jednotlivých soutěžích.
5. Veterinární předpisy:   
     Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR pro rok 2014.
     Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito  
    pokyny. Kontrolu provede pověřený veterinární  lékař.
6. Poskytované služby:
6.1. Lékařská služba :        MUDr. Tomáš Brož
6.2. Veterinární služba :   MVDr. Petr Přikryl
6.3. Podkovářská služba:   Ing. Václav Ráliš
 
7. Ostatní ustanovení:
 
7.1.Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich 
      poškození
7.2.Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.
7.3.Čestné ceny budou uděleny podle čl.128 VP.
 
Soutěž : 2.1.1. – MČR čtyřspřeží – 25.000 Kč (8300-6000-5000-3200-2500)
Soutěž : 2.1.2. – MČR dvojspřeží– 20.000 Kč (6500-5000-4000-3000-1500)
Soutěž : 2.1.3. – MČR jednospřeží – 15.000 Kč (5000-4000-3000-2000-1000)
Soutěž : 2.1.4. – MČR dvojspřeží pony – 10.000 Kč (3000-2500-2000-1500-1000)
Soutěž : 2.1.5. – otevřená soutěž dvojspřeží – 6.100 Kč (1500-1300-1200-1100-1000)
Soutěž : 2.1.6. – otevřená soutěž jednospřeží – 5.000 Kč (1200-1100-1000-900-800)
Soutěž : 2.1.7. – otevřená soutěž dvojspřeží pony – 4.000 Kč (1100-900-800-700-500)

7.4 Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.5. Startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6. Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích dle došlých přihlášek u 
        otevřených soutěží.  A rovněž právo změny časového harmonogramu.
        V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.
7.8. Kancelář závodů bude v dostihové vážnici v areálu stájí. Provoz kanceláře bude v průběhu
        závodů každý den od 7 - 19 hod .
 
Rozpis zpracoval:
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu
15.5.2014

Rozpis schválil: VV ČJF dne 5.6.2014 – Ing. Jan Metelka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski