Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 16.04.2016 - 17.04.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
16.04.2016 - 17.04.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
ZP CNC*

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
16. – 17. 4. 2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CCN
1.1.2          Číslo závodů ČJF: 416F2
1.1.3          Název závodů:       Jarní všestrannost – Zlatá podkova
1.1.4          Pořadatel:               Dostihový spolek a.s.
1.1.5          Spolupořadatel subjekt:   Soutěže podkovy o.p.s.
1.1.6          Datum závodů:     16. – 17. 4. 2016
1.1.7          Místo konání:        dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů:                    Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA – tel: 466 797 111
          Sekretář závodů:                                 Sylva Novotná – tel: +420 737 109 691
          Kontaktní osoba:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                               mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí:                   Daniela Diringerová(G0438)
          Sbor rozhodčích:                  Markéta Kvapilová(F0484), Antonín Klaus(B0035),Kamila    
                                               Vaňková(G1403), Dana Kuřítková(G0323)
          Stylový rozhodčí :                Otakar Vondrouš (F0483)
          Technický delegát:              Zdeněk Ságl (C1005) 
          Asistent technického delegáta: Naděžda Knopová (H0627)  
          Stavitel tratí/parkurů:         Petr Veselovský (D0636)
          Asistent stavitele:               Roman Falta(F0368)
          Komisař na opracovišti:      Jan Tvarůžek (F0485)
          Hlasatel:                                  Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků:       Vladimír Zvěřina, Jana Bambuchová
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: travnaté 100x64m – parkur, pískové 70x70m - drezura
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté, pískové 90x45m
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  10. 4. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2. Přihlášky
                     Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
                     (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
             2.3. Prezentace
                     V pátek 15.4.2016 – kancelář závodů - vážnice ( od 14-18 hodin)
             2.4. Technická porada
                      V pátek 15.4.2016 ve vestibulu tribuny D – 20.00 hod .
              2.5. Start soutěží  
                      Sobota 16.4.2016 – od 8.00 hod drezurní zkouška jednotlivých soutěží, následně parkur.
                      Neděle 17.4.2016 – od 8.00 hod terénní zkouška jednotlivých soutěží, dekorování                                               
              2.6. Sekretariát závodů
                       Dostihová vážnice – objekt stájí. Každý den od 7.00 do 19.00 hodin.
              2.7. Přejímka tratí
                       Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí v pátek
                       15.4.2016 v 17 hodin. Trať bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření
                       – viz. čl. 538.2 pravidel všestrannosti.
3.  Přehled jednotlivých kol soutěží -    Nejsou více kolové soutěže
   4. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
        4.1. Startovné
                Soutěž 4.3.1. – 700,-- Kč
                Soutěž 4.3.2. – 600,-- Kč
                Soutěž 4.3.3. – 500,-- Kč
                Soutěž 4.3.4. - startovné se nehradí
                Soutěž 4.3.5. – 4.3.11. – 500,-- Kč
                startovné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si 
                vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže
                vrací pořadatel 50% startovného.( dle všeobecných pravidel N7 odst.3)

       4.2. Ceny
                4.3.1.  ZP – 6.000,-Kč (2000-1500-1000-800-700)
                4.3.2.  SP – 5.000,- Kč (1600-1200-900-700-600)
                4.3.3.  BP – 3.500,-Kč (900-800-700-600-500)
               4.3.4.  BP styl jezdce – 2500,- Kč (prvních 5 po 500,- Kč)
                4.3.5.  SN – 3.500,- (900-800-700-600-500)
                4.3.6.  ZL – věcné ceny v hodnotě 3.500,- (900-800-700-600-500)
                4.3.7.  Z – věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
                4.3.8.  HOBBY Z - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
                4.3.9. PONY - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
                4.3.10 ZK - věcné ceny v hodnotě  3.000,- (700-650-600-550-500)
                4.3.11. HOBBY ZK - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
    
 4.3. Soutěže
         4.3.1.  CNC* - Zlatá podkova - bez omezení
                      Drezurní zkouška : FEI* A 2015        
         4.3.2.  L - Stříbrná podkova  – bez omezení
                     Drezurní zkouška : CN 6/14 
         4.3.3.  ZL - Bronzová podkova
                      Soutěž pro děti a juniory.
                      Drezurní zkouška: CN 4/14  
       
        4.3.4.  ZL - Bronzová podkova – styl jezdce
                    Projekt Soutěže všestrannosti na styl 2016 – Hodnocení dle přílohy L odst.1) pravidel
                    všestrannosti.
        4.3.5.  ZL - Soutěž nadějí
                     Soutěž pro 4 a 5 leté koně a starší koně s licencí sportovního koně vystavenou
                     poprvé v roce 2016. 
                     Drezurní zkouška: 5-letí/2015
        4.3.6.   ZL - bez omezení
                      Drezurní zkouška: CN 4/14
         4.3.7.   Z - bez omezení

                       Drezurní zkouška: CN 2/14
         4.3.8.   Hobby Z - bez omezení
                       Drezurní zkouška: CN 2/14
         4.3.9.   L – PONY

                       Soutěž pro jezdce 10-16 let kategorie pony do 148 cm KVH.
                       Drezurní zkouška: CN 2/14
                       Soutěž pony se rozhoduje dle pravidel všestrannosti.          

        4.3.8.   ZK -  bez omezení
                      Drezurní zkouška: CN 1/14
        4.3.10.   Hobby ZK - bez omezení
                        Drezurní zkouška: CN 1/14
 
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nebudou povoleny.
                5.1.6. Dvojice startující v soutěžích stupně „L“ a vyšších ( včetně zahraničních účastníků)
                            musí mít splněny minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži dle čl.520
                            pravidel všestrannosti.
      5.2.   Veterinární předpisy

                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            příslušný rok.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.
                5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
                            pro případnou kontrolu SVS. 
6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací
               složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
               Boxové ustájení od 15 – 17.4.2016 (piliny, sláma , seno, voda, elektrická přípojka)
               – 1500,-Kč za pobyt na jednoho koně.
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
       6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:              MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:      Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:                     zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:          na označeném parkovišti
 
7.   Partneři závodů
8.   Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:                                                                      Rozpis za OV ČJF schválil:

Kateřina Mandysová                                                                Dne 11.3.2016 J.Hupka
manager dostihového a sportovního provozu           Úpravu schválil 21.3.2016 za OV VČO J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski