Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 24.04.2016

Pořadatel:
MF168 (JK Dolní Přím)
Datum konání:
24.04.2016
Místo konání:
Dolní Přím

Discipliny:

Drezura:
Z-S + pony

Rozpis:

JK Dolní Přím z.s.
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
24.4.2016
 
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CDN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
424F1
1.1.3.
Název závodů:
Drezurní závody – Dolní Přím
1.1.4.
Pořadatel:
JK Dolní Přím z.s. (MF0168)
1.1.6.
Datum závodů:
24.4.2016
1.1.7.
Místo konání:
Areál JK Dolní Přím
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Ivo Dušek
Sekretář závodů:
Jana Dušková (724513254)
Kontaktní osoba:
Jana Dušková (724513254)
Hlavní rozhodčí:
Jaromír Pour (F0401)
Sbor rozhodčích:
Václav Bohdaský (F0906), Ing. Markéta Kvapilová (F0484), Ing. Otakar Vondrouš (F0483), Jaroslava Haškovcová (D1058)
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Jaroslav Houdek
Zpracovatel výsledků:
Ing. Vladimír Zvěřina
Lékařská služba:
Eva Hrdličková
Veterinární služba:
MVDr. Kateřina Musílková
 
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Písčité
1.3.2.     Opracoviště:               Hala, písek, 64X27m
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka: Uzávěrka přihlášek 21. 4. 2016 do 20:00.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
2.3.   Prezentace: do 8:00 pro všechny soutěžev kanceláři závodů nebo na tel.: 724513254.
 
2.4.   Technická porada: Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
 
2.5.   Start soutěží: 9:00 začátek první soutěže ostatní následně
 
2.6.   Další důležité informace:  V případě velkého počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo na posunutí startu první soutěže.
 
3.      Přehled jednotlivých  soutěží:
1 Hobby drezura Z1/2016
Soutěž pro koně a jezdce s licencí i bez licence.
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování z jednoho místa dvěma rozhodčími. N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa
 
2 Pony drezura P4/2016
Soutěž je přístupná pro jezdce na pony.
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování ze tří míst. N40 3 rozhodčí
 
3 Drezurní úloha DU-A/2016
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí.
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování z jednoho místa dvěma rozhodčími. N34 – 2 rozhodčí z jednoho místa
 
4 Drezurní úloha L0/2016
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí.
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování ze tří míst. N40 3 rozhodčí
 
 
5 Drezurní úloha DD/2016
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí.
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování ze tří míst. N40  3 rozhodčí
 
6 Drezurní úloha JU/2016
Soutěž je přístupná pro jezdce a koně s licencí.
Úloha je čtená, každý účastník si zajistí vlastního čtenáře.
Rozhodování ze tří míst. N40  3 rozhodčí
 
4.      Soutěže, startovné / ceny
Soutěž číslo 1 – 250,-Kč
Soutěž číslo 2 a 3 – 300,-Kč
Soutěž číslo 4, 5 a 6 – 350,-Kč
Floty dle VP čl. 126, na prvním místě v soutěžích 2-6 pohár
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
6.      Obecné informace
 
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce
 
7.      Partneři závodů: Jezdecké potřeby EQUOS - DP
 
 
 
Rozpis zpracoval:            Jana Dušková                        Rozpis za OV ČJF schválil: dne 15. 3. 2016 J. Hupka
                                                                            
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski