Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.04.2016

Pořadatel:
MF090 (JK Hustířany)
Datum konání:
30.04.2016
Místo konání:
Hustířany

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

Jezdecké skokové závody
Jezdecký klub Hustířany z. s. (MF 0090)
30.4.2016
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace        
1.1.1.
Kategorie závodů:     CSN- C
 
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:       430F1
 
1.1.3.
Název závodů:           Jezdecké skokové závody
 
1.1.4.
Pořadatel:                  Jezdecký klub Hustířany z. s.
 
1.1.5.
Datum závodů:         30. 4. 2016
 
1.1.6.
Místo konání:          Jezdecký areál Hustířany
 
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:        Ludmila Pilnáčková
Sekretář závodů:     Šárka Dyrcová
Kontaktní osoba:     Ludmila Pilnáčková tel.: 605 554 526
Hlavní rozhodčí:       Danuše Balážová F 0596
Sbor rozhodčích:      Václav Novotný st. F 0256, Šárka Prouzová F 1373, Jiří Káva F 0013
Stavitel parkurů:      Luděk Horký F 0109
Komisař na opracovišti: určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:                    Ing. Radan Zavadil 
Lékařská služba:       Mgr. Zdenka Pultarová
Veterinární služba:  MVDr. Lenka Němcová
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště: travnaté 60 X 70 m (udržované)               
1.3.2.     Opracoviště: travnaté 90 X 80 m    
                      
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je 27. 4. 2016.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
Pro hobby soutěže zasílejte přihlášky na jkhustirany@seznam.cz nebo na tel.:
605 554 526
 
2.3.   Prezentace
Ukončení prezentace je v 9.00 hod. na věži rozhodčích.
Prezentace možná na tel.: 605 554 526.
 
2.4.   Start soutěží
Začátek soutěže č. 01 je v 10.00 hod., následně soutěže 02, 1, 2, 3, 4
 
               Časový rozvrh soutěží bude upřesněn dle počtu přihlášek do soutěží.
               Případné změny budou oznámeny při prezentaci.
 
 
3.      Soutěže, startovné a ceny
       
      3.1.   hobby soutěž č. 01: parkur do 60 cm na limitovaný čas
                                                    - pro koně a jezdce bez omezení
                                               - hodnocení dle stupnice A čl. 298.2.1
                                                    - 1. -3. místo věcné ceny v celkové hodnotě 1.000,- Kč
                                                    - startovné 200,- Kč
      3.2.  hobby soutěž č 02: parkur do 70 cm na limitovaný čas
                                                    - pro koně a jezdce bez omezení
                                                    - hodnocení dle stupnice A čl. 298.2.1
                                                    - 1. -3. Místo věcné ceny v celkové hodnotě 1.000,- Kč
                                                    - startovné 200,- Kč
       3.3. SOUTĚŽE:
                Soutěž č. 1: Stupňovaná obtížnost do 90 cm
                                             - pro koně a jezdce bez omezení
                                                    - hodnocení dle stupnice A čl. 269, rozhodují získané body a čas,      
                                                      bez rozeskakování, 8 skoků bez žolíka
                                                    - 1. -5. místo věcné ceny v celkové hodnotě 2.500,- Kč
                                                    - startovné 200,-Kč
                       Soutěž č. 2: Parkur st.: „Z“
                                                  Cena firmy Kouzelné zahrady HK a přeprava koní
                                                  - pro koně a jezdce bez omezení
                                                  - hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
                                                  - 1. -5. místo věcné ceny v celkové hodnotě 4.000,- Kč
          - startovné 300,- Kč
                      Soutěž č. 3: Parkur st.: „ZL“
                                                O pohár JK Hustířany
                                                 - pro koně a jezdce bez omezení
                                                 - hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
                                                 - 1. -3. místo poháry
         - 5.000 Kč (1.500,- 1.300,- 1.000,- 700,- 500,-)
         - startovné 350,- Kč
                     Soutěž č. 4: Parkur st.: „L* “
                                                O pohár obce Velichovky
                                                 - pro koně a jezdce bez omezení
         - hodnocení dle stupnice A čl. 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
         - 1. -3. místo poháry
         - 6.000,- Kč (1.800,- 1.500,- 1.200,- 900,- 600,-)
         - startovné 350,- Kč
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářskou službu           pořadatel nezajišťuje
 
5.3.   Podmínky účasti
V hobby soutěžích je jezdecpovinenpředložitplatnýprůkazčlena ČJF.
 
 
 
Rozpis zpracoval:                                                           Rozpis za OV ČJF schválil:
      Ludmila Pilnáčková                                             dne 12. 3. 2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski