Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 30.04.2016

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
30.04.2016
Místo konání:
Hnanice

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

 
Jezdecká stáj – subjekt ČJF (MF0036)
 Rozpis jezdeckých závodů
30.4.2016
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-L
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
430F2
1.1.3.
Název závodů:
Jarní jezdecké závody
1.1.4.
Pořadatel:
JK MIRA o.s.
1.1.6.
Datum závodů:
30.4.2016
1.1.7.
Místo konání:
Hnanice 24 ,Hrubá Skála-Hnanice
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Větrovská Petra
Sekretář závodů:
Ing. Kalužná Romana
Kontaktní osoba:
Fenclová Pavlína (721 756 252)
Hlavní rozhodčí:
Novotný Václav F 0251
Sbor rozhodčích:
Ing. Brixi Ivo F0354, Mgr. Brixi Alena F 1082,
 Mgr. Ječná Tereza A 1441
Stavitel tratí / parkurů:
Ing. Jandourek Ludvík B 0237
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Bartošová Lucie
Zpracovatel výsledků:
Bláhová Jiřina
Lékařská služba:
Egrtová Veronika
Veterinární služba:
MVDr. Samohýlová Věra
Podkovářská služba:
Hamplová Kateřina
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                           písčité-35x68m.               
1.3.2.     Opracoviště:                  travnaté 70x30m.   
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
Uzávěrka                                       28.4.2016 do 20 hod.
2.1.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
 
2.2.   Prezentace                         telefonicky den před závodem 29.4.2016 od 16.00 do 21.00
                                                     na tel. 721 756 252(Fenclová) a v den závodů od 8.00 hod.
                                                     na tel. 721 756 252 (Fenclová)  
 
2.3.   Technická porada             se nekoná
 
2.4.   Start soutěží                  v 9.00-soutěž č.1,následují 2,3,4,5,6
 
2.5.   Sekretariát závodů          30.4.2016 od 8.00 - 16.00hod. na věži rozhodčích       
 
2.6.   Další důležité informace
 
3.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
3.1. Soutěž č.1             Parkur do 60 cm na limitovaný čas – hobby
                               rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
                               zápisné: 250 Kč věcné ceny a floty na 1.-3. místě
                            V celkové hodnotě 500 kč.
3.2. Soutěž č.2    Parkur stupně ZZ na limitovaný čas - hobby
                            rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
                            zápisné 250 Kč věcné ceny na 1-3. místě
V celkové hodnotě 500 kč.
3.3. Soutěž č.3    Parkur stupně ZM na limitovaný čas
                               rozhodování podle stupnice „A“298.2.1.
                               zápisné: 300 Kč věcné ceny na 1.-5.místě
                            V celkové hodnotě 2000 kč.
3.4.   Soutěž č.4   Parkur stupně Z
                            Přebor Českého ráje děti a junioři 
                               Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 -návazné rozeskakování
                            Zápisné 300 Kč Věcné ceny na 1.-5. místě
                            V celkové hodnotě 3000 kč.
3.5. Soutěž č.5    Parkur stupně ZL
                               Přebor Českého ráje ženy
                               Memoriál Ing. Milady Barešové 7. ročník
                            Rozhodování dle PJS, tab. A, čl. 298.2.4 -návazné rozeskakování
                            zápisné: 350 Kč Věcné a peněžité ceny na 1.-5. místě,
                               celkem 3050,- (900,- 750,- 600,- 450,- 350,-)
3.6.   Soutěž č.6   Parkur stupně L*
                               Přebor českého ráje muži
Rozhodování podle stupnice 238.2.2., 1 rozeskakování na čas,
                               Zápisné 400 Kč Peněžité ceny na 1.-5. místě,
                               celkem 10 500,- ( 4000,- 3000,- 2000,- 1000,-500,-)
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
5.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
5.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
5.5.   Ostatní služby
Lékařská služba        uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     v areálu blízko kolbiště
 
Rozpis zpracoval:                                    Rozpis za OV ČJF schválil: dne 15.3.2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski