Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 01.05.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
01.05.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Skoky:
Z-S*

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
1.5.2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CSN
1.1.2          Číslo závodů ČJF: 501F1
1.1.3          Název závodů:   Cena města Pardubic – parkurové závody
1.1.4          Pořadatel:   Dostihový spolek a.s.
1.1.5          Datum závodů: 1.5.2016
1.1.6          Místo konání: dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů: Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA – tel: 466 797 111
          Sekretář závodů: Sylva Novotná – tel: +420 737 109 691
          Kontaktní osoba: Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                           mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí: Vladimír Zvěřina(F2720)
          Sbor rozhodčích: Markéta Kvapilová(F0484), Oldřich Sojka(F0392),
                                          Jana Kotvová(G2392)
          Stavitel tratí/parkurů: Roman Falta(F0368)
          Komisař na opracovišti: hlavní rozhodčí vybere vždy jednoho ze sboru rozhodčích
          Hlasatel: Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků: Zuzana Zvěřinová
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: travnaté 100x64m
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté, pískové 90x45m
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  25.4. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2. Přihlášky
                     Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
                     (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
             2.3. Prezentace
                     V neděli  1.5.2016 – kancelář závodů – stan u kolbiště od 8.00 hod
              2.5. Start soutěží  
                      Neděle 1.5.2016 – od 9.00 hod začátek první soutěže                                               
    3.  Přehled jednotlivých kol soutěží -    Nejsou více kolové soutěže
    
    4. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
        4.1. Startovné
                Soutěž 4.3.1. – 4.3.5. - 300,-- Kč  
                Soutěž 4.3.6. – 4.3.7. - 400,-- Kč
                Soutěž 4.3.8. – 500,-- Kč
                Soutěž 4.3.9. – 600,-- Kč
       4.2. Ceny
                4.3.1.  hobby - ZM – věcné ceny v hodnotě 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)
                4.3.2.  hobby - Z – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
                4.3.3.  ZP pony – věcné ceny v hodnotě 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)
                4.3.4.  ZLP pony – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
                4.3.5. ZM – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
                4.3.6.  Z – věcné ceny v hodnotě 4.000,- (1200-1000-800-600-400)
                4.3.7. ZL – 5.000,- ( 1600-1200-900-700-600)
                4.3.8. L* – 8.000,- ( 2600-2000-1600-1100-700)
                4.3.9. S* – 10.000,- (3300-2800-2000-1100-800)
 
     4.3. Soutěže
              4.3.1.  Skoková soutěž st. HOBBY - ZM
                          
Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.298.2.1.
                          na limitovaný čas, bez rozeskakování  
              4.3.2.  Skoková soutěž st. HOBBY – Z
                          
Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                          následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3.  
              4.3.3.  Skoková soutěž  ZP handicap – pony
                          
Pro všechny jezdce na pony. Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2, jedno rozeskakování.
             4.3.4.  Skoková soutěž ZLP handicap – pony
                          Pro všechny jezdce na pony. Rozhodování dle tab. A čl. 238.2.2, jedno rozeskakování.
             4.3.5.  Skoková soutěž st. – ZM
                         Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.298.2.1.
                         na limitovaný čas bez rozeskakování. Soutěž v žebříčku NOVIC CUP.
            4.3.6.  Skoková soutěž st. – Z
                         Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                         následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3. Soutěž v žebříčku NOVIC CUP.
            4.3.7.  Skoková soutěž st. – ZL
                        Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                        následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3. Soutěž v žebříčku NOVIC CUP.
           4.3.8.  Skoková soutěž st. – L*
                        Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                        s  rozeskakováním na čas.
           4.3.9.  Skoková soutěž st. – S* - Cena města Pardubic
                        Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                        s rozeskakováním na čas.
 
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nebudou povoleny.
      5.2.   Veterinární předpisy
                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            příslušný rok.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.

6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich rodiče. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací
               složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
               Boxové ustájení  1.5.2016 – 200,-Kč na jednoho koně.
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
       6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:   MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:   MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:   Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:   zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:   na označeném parkovišti
7.   Partneři závodů – Statutární město Pardubice
8.   Schvalovací doložka
     Rozpis zpracoval:                                                                                Rozpis za OV ČJF schválil:
      Kateřina Mandysová
      manager dostihového a sportovního provozu

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski