Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 07.05.2016

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
07.05.2016
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů      
KVĚTNOVÉ JEZDECKÉ ZÁVODY
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů: CSN-B
 
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:  Č 507 F1
 
1.1.3.
Pořadatel:              JK Hřebčín Suchá MF 150
 
1.1.4.
Datum závodů:    Sobota 7. května  2016
 
1.1.5.
Místo konání:      Jezdecký areál Hřebčín Suchá
 
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Jiří Skřivan
Sekretář závodů:
Dana Brůnová
Kontaktní osoba:
Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F0243
Sbor rozhodčích:
Magdalena PeterkováF1181 ,Vladimír Zvěřina F2720
Miroslava SkřivanováF0041
Stavitel tratí / parkurů:
Roman Falta F0368
Komisař na opracovišti:
určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Magdalena Peterková                           
Zpracovatel výsledků:
Sylva Fendrychová
Lékařská služba:
MUDr. Kristína Novotná
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová
Podkovářská služba:
Karel Píša
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Pískové s geotextilií   65 x 70 m
1.3.2.     Opracoviště:               Pískový povrch 23 x 65          
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Sobota 7. května 2016 do 8.00 hod.
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
2.2.   Přihlášky
Jmenovité přihlášky: do 5. května 2016 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace
prezentace pouze v případě změn, možné i telefonicky D. Brůnová 732204396
 
2.4.   Start soutěží (zkoušek) 
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
3.1. Soutěž č.1          Hobby soutěž - parkur do 80 cm na limitovaný čas
                                  Rozhodování PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování                                
    Startovné: 200,- Kč.
                                  Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/  v celkové hodnotě 800 ,-Kč
3.2. Soutěž č.2          Parkur stupně „ Z “                                                                                                               
                                 Rozhodování PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování                                
     Startovné: 250,- Kč
                                  Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/ v celkové hodnotě 800,-Kč
3.3. Soutěž č.4          Parkur stupně „ZL“
     Rozhodování PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
     Startovné: 300,- Kč
                                  Ceny: 3 300,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300, 300, 300)
3.4. Soutěž č.5          Parkur stupně „L*“ „L**“
     Rozhodování PJS tab A na čas,čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
     Startovné: 350,- Kč
                                  Ceny: 5 000,- Kč ( 1 500, 1 300, 1 000, 500, 350, 350)  
 3.5 Soutěž č.6          Parkur stupně „S*“   „S**“
     Rozhodování PJS tab A na čas,čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
     Startovné: 400,- Kč
                                  Ceny: 6 200,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 200, 600, 400, 400)                                
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF.
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
5.3.   Ustájení
S podestýlkou 500 Kč/box/ započatý den
5.4.   Ostatní služby
Lékařská služba         – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů)
Veterinární služba    – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel    
 
Rozpis zpracoval:                                               Rozpis za OV ČJF schválil: dne 12.3.2016 J.Hupka
                                                         Úpravu schválil dne 2. 5. 2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski