Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 07.05.2016

Pořadatel:
MF075 (JK při SZeŠ Lanškroun)
Datum konání:
07.05.2016
Místo konání:
Lanškroun - Dolní Třešnovec

Discipliny:

Skoky:
ZM-ZL

Rozpis:

 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
507F2
1.1.3.
Název závodů:
Jezdecké závody „O hliněný pohár“
1.1.4.
Pořadatel:
Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ, z. s
1.1.6.
Datum závodů:
7. 5. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Areál SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
1.1.8.
Omezující kritéria:
V hobby soutěži předloží jezdci platný průkaz ČJF
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Bc. Michaela Špičáková
Sekretář závodů:
MVDr. Dominika Švehlová, 603314576
Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Špičáková, 774868533, spicakova.michaela@gmail.com
Hlavní rozhodčí:
Marta Nováková, (MH0070)
Sbor rozhodčích:
Jaroslav Fendrych (MF0270), Radko Heidenreich st. (H0042)
Stavitel tratí / parkurů:
Michal Mundil (MF1052)
Komisař na opracovišti:
Ing. Darie Kotyzová (MF0328)
Hlasatel:
Jan Kadlec
Zpracovatel výsledků:
Jindřich Urban
Lékařská služba:
MUDr. Vladimíra Reslerová,
Veterinární služba:
MVDr. Dominika Švehlová, 603314576
Podkovář:
Petr Mačát, 776886651
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      škvárové
1.3.2.     Opracoviště:               škvárové
1.3.3.      Opracování:               v soutěži č.1 možné společné opracování na kolbišti na určených      skocích, opracoviště  otevřeno od 8:00
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Uzávěrka přihlášek je do 4. 5. 2016 do 23:59
 
2.2.   Přihlášky
 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
 
2.3.   Prezentace
V kanceláři závodu od 7:00 do 8:00 pro první soutěž
Telefonicky v den závodů od 7:00
2.4.   Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
2.5.   Start soutěží (zkoušek) 
Soutěž č. 1 v 9:00, všechny další soutěže návazně
2.6.   Sekretariát závodů
Sekretariát pracuje na věži rozhodčích, 7. 5. 2016 od 7:00
2.7.   Další důležité informace
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
Nejsou více kolové soutěže
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Soutěž č. 1 – Stupňovaná obtížnost do 70cm – HOBBY SOUTĚŽ
Pro členy ČJF, kteří nemusí být držitelé jezdecké licence. Koně bez omezení
Rozhodování dle tab. A, čl. 269 bez žolíka
Startovné: 100,- Kč
Věcné ceny 1. – 3. Místo v celkové hodnotě 500,-, floty dle PJS
Soutěž č. 2 – Skoková soutěž stupně „ZM“ – Cena firmy Dibaq a.s
Otevřená soutěž
Rozhodování PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
Startovné: 150,- Kč
Věcné ceny 1. – 5. Místo v celkové hodnotě 1500,-, floty dle PJS
Soutěž č. 3 – Skoková soutěž stupně „Z“ – Cena firmy J. A. C. TRANS s. r. o, Dolní Třešňovec
Pro jezdce, kteří v roce 2016 dovrší věk maximálně 19let
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: 200,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 2300,-Kč 3400,-Kč (1100,-Kč, 800,-Kč, 600,-Kč, 500,-Kč, 400,-Kč), floty dle PJS
Soutěž č. 4 – Skoková soutěž stupně „Z“
Otevřená soutěž
Rozhodování PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
Startovné: 200,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 2300,-Kč 3400,-Kč (1100,-Kč, 800,-Kč, 600,-Kč, 500,-Kč, 400,-Kč), floty dle PJS
Soutěž č. 5 Skoková soutěž stupně „ZL“ – Cena společnosti Agrochem a.s
Otevřená soutěž
Rozhodování PJS tab. A na čas, čl. 298.2.4 návazné rozeskakování
Startovné: 250,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 3000,-Kč 4800,- Kč (1500,-Kč, 1200,-Kč, 900,- Kč, 700,-Kč, 500,-Kč)
Soutěž č. 6 Skoková soutěž stupně „L*“ 36. ročník O Hliněný pohár – Cena hejtmana Pardubického kraje
Otevřená soutěž
Rozhodování dle tab. A, čl. 238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné: 250,- Kč
Finanční ceny v hodnotě 7000,- Kč 10000,- Kč (3500,-Kč, 3000,-Kč, 2000,-Kč, 1000-Kč, 550,-Kč)
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm
 
Rozpis zpracoval:            Bc. Michaela Špičáková       Rozpis schválil za OV ČJF: dne 5. 4. 2016 J. Hupka
Navýšení cena změna článků rozhodování    Úpravu schválil dne 18. 4. 2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski