Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.05.2016

Pořadatel:
MF052 (SJK ŠS Chrudim - Vestec)
Datum konání:
14.05.2016
Místo konání:
Vestec

Discipliny:

Skoky:
ZM-S*

Rozpis:

Rozpis
skokových závodů
 
1.     Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
    1.1.1.      Kategorie závodů:          CSN - C             
    1.1.2.      Číslo závodů ČJF:          514 F1
1.1.3.
Název závodů:
XXXVIII. ročník Poháru města Chrudim
1.1.4.
Pořadatel:
SJK při školním statku Chrudim MF 052
1.1.5.
Datum závodů:
14.5.2016
1.1.6.
Místo konání:
Chrudim — Vestec ( nové kolbiště u stájí)
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Ing.Stanislav Valášek
Sekretář závodů:
Denisa Holeková, Iva Kopřivová
Kontaktní osoba:
Jiří Soukup 723 421 036
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F0243
Sbor rozhodčích:
Ing. Markéta Kvapilová F0484, Diana Houdová F1570                   , František Slavík F0391
Stavitel tratí / parkurů:
Luděk Horký F0109
Správce parkuru:
Josef Mošner
Komisař na opracovišti:
určí hl.rozhodčí ze sboru rozhodčích
Hlasatel:
Jiří Soukup
Zpracovatel výsledků:
Ing.Jindřich Urban
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      pískové 75x45m
1.3.2.     Opracoviště:               hlinitopísčité   50 x 50 m      
 
2.   Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
                             11.5. 2016       do 24,00 hod.
 
2.2.   Přihlášky
               Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace
Do 8,30 hod                pro soutěž č. 1, 2, 3
Do 12.00 hod              pro soutěž č. 4, 5
2.4.   Technická porada
Nekoná se 
 
 
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek) 
9,30     soutěž č. 1
V návaznosti  soutěž č. 2,3
13,30    soutěž č. 4
V návaznosti soutěž č.5
 
Sekretariát závodů           Věž rozhodčích od 7,00 hod
2.6.    
2.7.   Další důležité informace
 
3.      Přehled jednotlivých soutěží
 
     č.1. skok ZM                      otevřená pro koně 4 – 5 leté, startující prvním rokem,jezdci
                                                 bez omezení, rozhodování: PJS čl. 298.2.1. – limitovaný čas
                                                  Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
 
 
     č.2. skok Z                        pro všechny koně a jezdce, , rozhodování: tab.A čl.238.1.2.
                                                s následným rozeskakováním dle čl.245.3.
                                                   Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
                                                   
    č.3. skok ZL                     pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl.238.2.2.
                                               s 1 rozeskakováním na čas           
                                                                 Soutěž je zařazena do žebříčku NOVIC CUP
 
     č.4. skok L*                     pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl. 238.2.2.
                                               s 1 rozeskakováním na čas
 
     č.5. skok S*                      XXXVIII. ročník Poháru města Chrudimi                                                                                       
                                                pro všechny koně a jezdce, rozhodování: tab.A čl. 238.2.2.
                                               s 1 rozeskakováním na čas
 
 
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Splatné při prezentaci pro soutěže č. 1,2   200,- Kč soutěž č. 3 250,- Kč
Soutěž č. 4 350,- Kč,   soutěž č. 5 400,- Kč
V soutěžích č.1+2    1 – 3 místo věcné ceny v celkové hodnotě 1.500,- Kč/ soutěž
Soutěž č.3 3.000,- Kč ( 1.000,- 700,- 600,- 400,- 300,- )
Soutěž č.4 5.000,- Kč (1.500,- 1.200,- 1.000,- 800,- 500,- )
Soutěž č.5 8.000,- Kč ( 2.500,- 2.000,- 1,500,- 1.200,- 800,- )   
 
5.   Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.          Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle PJS čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle PJS čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
5.2.Veterinární předpisy
5.2.1.         Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
5.2.4.          Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů pro případnou kontrolu SVS.
 
 
6.   Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich rodiče.Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba:        RZP Chrudim
Veterinární služba:   MVDr. Pavel Cikryt, proti úhradě
Podkovářská služba: Pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     zajištěno na přilehlém pozemku (info cedule)
 
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:            V Chrudimi 26. 3. 2016 Jiří Soukup
                            
Rozpis za OV ČJF schválil: 1. 4. 2016 J. Hupka
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski