Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 21.05.2016

Pořadatel:
MF007 (JK Janov u Litomyšle)
Datum konání:
21.05.2016
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
521F1
1.1.3.
Název závodů:
Cena obce Janov
1.1.4.
Pořadatel:
JK Janov, z.s.
1.1.6.
Datum závodů:
21. 5. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Jezdecký areál v Janově u Litomyšle
1.1.8.
Omezující kritéria:
Bez omezení
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Oldřich Nešpor
Sekretář závodů:
Lenka Ondříčková
Kontaktní osoba:
Jaroslav Fendrych tel. 737 101 820
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F 0243
Sbor rozhodčích:
Sylva Fendrychová F1768, Jaroslav Fendrych F0270,
Roman Falta F0368
Stavitel parkurů:
Tomáš Lesák F0269
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Roman Falta
Zpracovatel výsledků:
Sylva Fendrychová
Lékařská služba:
MUDr. Eva Knollová, tel: 732 616 199
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová, tel: 604 593 846
Podkovář:
Pořadatel nezajišťuje
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      travnatopísčité
1.3.2.     Opracoviště:               písčité
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka                              19. 5. 2016 do 23.00 hod.
 
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
Přihlášky do hobby soutěží zasílejte e-mailem: jardafendrych@atlas.cz,
 
 
2.3.   Prezentace                           Na tribuně rozhodčích, pro 1., 2. a 3. soutěž do 9,00 hod. pro 4. a
a 5. soutěž do 11.30 hod.. Prezentace do všech soutěží je možná po telefonu na čísle 732 616 199 (příp. 737 101 820)
 
2.4.   Technická porada               není
 
2.5.   Start soutěží                        zahájení soutěže č. 1 je v 10,00 hod, následně další
 
2.6.   Sekretariát závodů             na tribuně rozhodčích od 8,00 hod
 
2.7.   Další důležité informace     -
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží         
nejsou více kolové soutěže
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
č. 1      Hobby soutěž – parkur st. „ZM“, rozhodování PJS čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování
            Startovné 200,- Kč
umístění na 1. – 5 místě obdrží věcné ceny v celkové hodnotě 2.000,- Kč
č. 2      Parkur st. „Z“, Cena JK Janov, rozhodování PJS čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
            Startovné 200,- Kč
umístění na 1. – 5 místě obdrží věcné ceny v celkové hodnotě min 3.000 Kč
č. 3      Parkur st. „ZL“, Cena Školky Litomyšl, s.r.o., rozhodování PJS čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
            Startovné 250,- Kč
umístění na 1. – 5 místě obdrží věcné ceny v celkové hodnotě min. 4.000,- Kč
č. 4      Parkur st. „L“, Cena obce Janov, rozhodování PJS čl. 238.2.3 s rozeskakováním
            Startovné 300,- Kč
Ceny: 12.000,- Kč (3.400,- 2.900,- 2.400,- 1.900,- 1.400,-), umístění na 1. – 3. místě obdrží poháry
č. 5      Janovské derby – Cena firmy Mach, líhně kuřat Litomyšl, a.s., délka dráhy cca 1.000m, pevné překážky do 90 cm, shoditelné do 100 cm – rozhodování dle PJS čl. 277, tabulky A
Startovné 250,- Kč
Ceny: 6.000,- Kč (1.700,- 1.400,- 1.200,- 1.000,- 700,-), umístění na 1. – 3. místě obdrží poháry
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
 
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba nezajištěna
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm, případně u fotbalového hřiště
 
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:                                                           Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 13. 4. 2016
Jaroslav Fendrych                                                                Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski