Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 22.05.2016

Pořadatel:
MF192 (JS Pod Kunětickou horou)
Datum konání:
22.05.2016
Místo konání:
Brozany

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

Jezdecká společnost Pod Kunětickou horou–MF 0192
22. 5. 2016
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace           

1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN - C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
521F2
1.1.4.
Pořadatel:
JS Pod Kunětickou horou MF 0192
1.1.6.
Datum závodů:
21. 5. 2016, sobota 22. 5. 2016, neděle
1.1.7.
Místo konání:
Brozany

  
1.2.   Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů:
Josef Němec
Sekretář závodů:
Ing. Zdeněk Sláma, tel.: 608 544 000
Kontaktní osoba:
Josef Němec, tel.:  724 255 762
Hlavní rozhodčí:
Ing. Vladimír Zvěřina F 2720
Sbor rozhodčích:
Mgr. Martina Malínská F 2408, Veronika Müllerová F 1855
Stavitel tratí / parkurů:
Václav Žižka, F 0478
Komisař na opracovišti:
Ing. Květa Krupková F 1806
Hlasatel:
Jaroslav Houdek
Zpracovatel výsledků:
Tereza Břízová
Lékařská služba:
MUDr. Vladimír Cibrik, tel.: 737 668 215
Veterinární služba:
MVDr. Jiří Rajman, tel.: 728 758 887
Podkovářská služba:
Pořadatel nezajišťuje

 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště: travnaté, 85 x 55 m.                      
1.3.2.     Opracoviště: travnaté, 70 x 35.                    
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka: 20. 5. 2016. do 22:00 hod.
 
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
2.3.   Prezentace:  od 8:00 do 8:30 pro první soutěž, u dalších vždy nejméně 1 hodinu před startem příslušné soutěže
 
2.4.   Technická porada: nekoná se. Veškeré informace budou k dispozici při prezentaci.
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek): první soutěž v 9,30, druhá a třetí následně. Start soutěže  „Z“ bude ve 12,30, „ZL“ a „L*“ následně.
 
2.6.   Sekretariát závodů:
               Na věži rozhodčích 22. 5. 2016 od 8:00 hod
 
2.7.   Další důležité informace
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží: nejsou více kolové soutěže.
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny.
Soutěže 1 – 3 jsou hobby.
 
Č. 1 - do 70 cm.                     Skoková soutěž. Hodnocení podle čl. 238.2.2 s návazným rozeskakováním čl. 245.3.                   Startovné 200 Kč.
 
Č. 2 – do 80 cm.                    Skoková soutěž. Hodnocení podle čl. 238.2.2 s návazným                                                                    rozeskakováním čl. 245.3.                Startovné 200 Kč.
                                                                                        
Č. 3 – do 90 cm.                    Skoková soutěž. Hodnocení podle čl. 238.2.2 s návazným                                                                    rozeskakováním čl. 245.3.                Startovné 250 Kč.
 
V soutěžích 1 až 3 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě
pro soutěž č. 1 – 650 Kč, pro soutěž č. 2 – 700 Kč a pro soutěž č. 3 – 800 Kč.
 
Č. 4 – „Z“.                               Skoková soutěž s jedním rozeskakováním. Hodnocení podle čl. 238.2.2.                                  Startovné 250 Kč.
 
Č. 5 – „ZL“.                              Skoková soutěž s jedním rozeskakováním. Hodnocení podle čl.
                                            238.2.2.                                 Startovné 300 Kč.
           
Č.6 – „L*“                                Skoková soutěž s jedním rozeskakováním. Hodnocení podle čl.
                                                238.2.2.                                 Startovné 300 Kč.
 
V soutěži č. 4 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě 1 500 Kč.
V soutěži č. 5 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě 2 000 Kč.
V soutěži č. 6 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě 4 000 Kč.
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126.
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128.
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
 
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Startující v soutěžích 1 – 3. Koně mohou startovat bez licence, jezdci musí být řádnými členy ČJF pro rok 2016.
Startující v soutěžích 4 – 6. Koně i jezdci musí mít platnou licenci pro rok 2016.
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje.
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu.
Veterinární služba – zajištěna proti úhradě.
Podkovářská služba – není zajištěna.
Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den.
Parkování vozidel – na louce za kolbištěm.
 
7.      Partneři závodů: Pardubický kraj, statutární město Pardubice, obec Staré Hradiště, ZEAS Staré Hradiště.
 
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:            Josef Němec                          Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 13. 4. 2016 J. Hupka
                                                                     Změnu schválil dne 2. 5. 2016 J. Hupka
                                                                                Úprava schválena 15. 5. 2016 J. Hupka
 
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski