Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.05.2016

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
28.05.2016
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
Z-L**

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
528F1
1.1.3.
Název závodů:
Jezdecké parkurové závody
1.1.4.
Pořadatel:
JK Zálesí z.s., MF0091
1.1.6.
Datum závodů:
28. 5. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Zálesí u Dvora Králové nad Labem
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Ilona Sedláčková
Sekretář závodů:
Ing. Libor Sedláček
Kontaktní osoba:
Ilona Sedláčková – tel. 603 999 274
Hlavní rozhodčí:
Dana Balažová F0596
Sbor rozhodčích:
Václav Novotný ml. F0251, Ing. Vladimír Zvěřina F2720
Stavitel parkurů:
Luděk Horký F0109
Komisař na opracovišti:
Jiří Káva F0013
Hlasatel:
Václav Novotný
Zpracovatel výsledků:
Ing. Vladimír Zvěřina
Lékařská služba:
MUDr. Jiří Štefáček
Veterinární dozor:
MVDr. Michal Novák
 
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      pískové 50x80 m
1.3.2.      Opracoviště:               travnaté 70x 90 m, z toho 25x 50 m pískové
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Čtvrtek 26. 5. 2016 – 23.59 hod.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
Pro hobby soutěže na tel. 603 999 274 nebo email ilonasedlackova@seznam.cz.
 
2.3.   Prezentace                     Pátek večer do 22.00 hod.  možno telefonicky na 603 999 274
                                                       Sobota -       Hobby soutěže č. 1, 2    – do 8.00 hod.
                                                                      Soutěže č. 3, 4               do 9.30 hod.
                                                                      Soutěže č. 5, 6               -do 12.00 hod.         
       
                                                 
2.4.   Start soutěží  -             soutěž č. 1 – hobby 70 cm v 9.00 hodostatní následně.,
2.5.   Další důležité informace – důležité informace k závodům budou zveřejňovány na www.jkzalesi.tym.cz.
 
3.        Soutěže, startovné / zápisné a ceny
 
    1.      Hobby soutěž – Parkur do 70 cm na limitovaný čas. Rozhodování čl. 298.2.1
                 Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (u jezdců nutný platný průkaz člena ČJF).
                 Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1.– 5. místo věcné ceny v celková min. hodnotě 1500.- Kč.
 
   2.     Hobby soutěž – Parkur do 90 cm na limitovaný čas. Rozhodování čl. 298.2.1
                 Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (u jezdců nutný platný průkaz člena ČJF).
                 Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1.– 5. místo věcné ceny v celkové min. hodnotě 2000.- Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.       Parkur st. Z, O cenu Jezdeckých potřeb Pro Hippo,
                 rozhodování st. A čl. 238.1.2, následné rozeskakování čl. 245.3 soutěž zařazena do NC
                 Startovné 250,- Kč.
                 Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny vcelkové hodnotě min. 3000,- Kč.
 
4.       Parkur st. ZL,  
rozhodování st. A čl. 238 2. 2. s jedním rozeskakováním, zařazena do NC
(V případě velkého počtu startujících následné rozeskakování čl. 245.3).
Startovné 250,- Kč.
                 Floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 4000,- Kč.
 
     5.    Stupňovaná obtížnost do 115 cm, O cenu Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
          rozhodování čl. 269, se žolíkem.
          Startovné 350,- Kč.
          Floty dle PJS, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích 4 000,- Kč
          (1300 – 1100 – 700 – 500 – 400,-Kč).
                         
    6.    Parkur st. L**,  O cenu pivovaru Tambor
                 rozhodování st. A čl. 238 2. 2. 
     Startovné 350,- Kč.
Floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích,
     v hodnotě 5 000 Kč - (1600 – 1300 – 1000 – 600 – 500,-Kč) .
 
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.          Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.          Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.          Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
4.2.   Veterinární předpisy
 
4.2.1      Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.           Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.      Obecné informace
5.2.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.3.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
5.4.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
5.5.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
5.6.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce u kolbiště
 
6.      Partneři závodů: Pivovar Tambor, Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Jezdecké potřeby Pro Hippo
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval: za JK Zálesí z.s. Ilona Sedláčková
 
Rozpis za OV ČJF schválil: dne 8. 4 2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski