Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.05.2016

Pořadatel:
MF365 (JS Dolní Jelení)
Datum konání:
28.05.2016
Místo konání:
Dolní Jelení

Discipliny:

Skoky:
ZM-L**

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace 
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
528F2
1.1.3.
Název závodů:
Květnové jezdecké závody
1.1.4.
Pořadatel:
JS Dolní Jelení MF365
1.1.5.
Datum závodů:
28. 5. 2016
1.1.6.
Místo konání:
Jezdecký areál JS Dolní Jelení
 
 
 
 
 
 
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Mgr. Leona Málková
Sekretář závodů:
Ing. Petra Plodíková
Kontaktní osoba:
Mgr. Leona Málková tel. 777 581 545
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F0243
Sbor rozhodčích:
Ing. Markéta Kvapilová F0484, Oldřich Sojka F0392,
Mgr.Martina Malínská F2408
Stavitel parkurů:
Michal Mundil F1052
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Oldřich Sojka
Zpracovatel výsledků:
Mgr. Leona Málková
Lékařská služba:
MUDr. Antonín Crha
Veterinární služba:
MVDr. Richard Minařík
Podkovářská služba:
Pořadatel nezajišťuje
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Pískové s geotextilií Hiposafe    50 m x 50 m
1.3.2.     Opracoviště:               Pískové       50 m x 70
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Sobota 28. 5. 2016 do 7:30
 
 
2.2.   Přihlášky
Jmenovité přihlášky: do 26. 5. 2016 do 23:59
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
 
2.3.   Prezentace
Prezentace pouze v případě změn. Sobota 28.5. 2016 do 7:30 pro soutěže 1 a 2. Pro ostatní soutěže do 9:00. Možno také telefonicky Petra Plodíková 724 400 557.
 
 
2.4.   Start soutěží  
Začátek soutěže č. 1 v 8:30 hod., následně další soutěže.
 
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěž n
Nejsou více kolové
 
3.1.   Soutěž pony handicap LP
 
        Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s rozeskakováním
        Startovné: 250 Kč
        Ceny: na 1.-3. místě věcné ceny v celkové hodnotě 800 Kč
3.2.    Soutěž pony handicap SP
        Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2. s rozeskakováním
        Startovné: 250 Kč
              Ceny: na 1.-3. místě věcné ceny v celkové hodnotě 800 Kč
    
3.3.   Hobby soutěž - parkur stupňovaná obtížnost do 90 cm
 
Pro jezdce a koně bez omezení, Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 269
Startovné: 250 Kč
               Ceny: na 1.-3. místě věcné cenyv celkové hodnotě 700 Kč
 
3.4.   Parkur stupně  „ Z“
 
      Pro jezdce a koně bez omezení, Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.4.
Soutěž v žebříčku NOVIC CUP
      Startovné: 300 Kč
      Ceny: na 1.- 6. místě peněžité v celkové hodnotě 3 000 Kč ( 800, 700, 500, 400, 300,300)
 
 
3.5.   Parkur stupně „ ZL“
 
      Pro jezdce a koně bez omezení, Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 298.2.4.
Soutěž v žebříčku NOVIC CUP
      Startovné: 300 Kč
      Ceny: na 1.- 7. místě peněžité v celkové hodnotě 5000 Kč (1500, 1100,800, 500, 450,350,300)
 
 
 
3.6.   Parkur stupně „ L*“ Cena firmy SCHIPRO
 
      Pro jezdce a koně bez omezení, Rozhodování dle PJS tab. A, čl. 238.2.2.
      Startovné: 350 Kč
      Ceny: na 1.- 5. místě peněžité v celkové hodnotě 10 000 Kč (3300,2400,1600,1200,700,450,350)
     
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF
 
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
 
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
5.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
5.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
5.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce za opracovištěm
 
6.      Partneři závodů
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:            Michal Mundil           Rozpis za OV ČJF schválil: dne 20. 4. 2016 J. Hupka
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski