Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.05.2016

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
28.05.2016
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Drezura:
Z-L + pony

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů      
DREZURNÍ ZÁVODY              
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:     CDN-C
 
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:       528F3  
 
1.1.3.
Pořadatel:                   JK Hřebčín Suchá MF 150
 
1.1.4.
Datum závodů:          Sobota 28. května 2016
 
1.1.5.
Místo konání:            Jezdecký areál Hřebčín Suchá
 
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Jiří Skřivan
Sekretář závodů:
Dana Brůnová
Kontaktní osoba:
Miroslava Skřivanová 606 836 449
Hlavní rozhodčí:
Jan Tvarůžek F 0485
Sbor rozhodčích:
Jaroslava Haškovcová D1058, Ing. Otakar Vondrouš F0483 ,
Jana Kotvová G2392
 
 
 
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Magdalena Peterková                           
Zpracovatel výsledků:
Dana Brůnová
Lékařská služba:
Alena Kotyzová
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová
Podkovářská služba:
Karel Píša
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Pískové s geotextilií   20 x 60 m
1.3.2.     Opracoviště:               Pískový povrch s geotextilií 23 x 65  
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Sobota 26. května 2016 do 8.00 hod.
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
2.2.   Přihlášky
Jmenovité přihlášky: do 26. května 2016 
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace
28. května 2016 prezentace 7.00. - 8.00 pouze v případě změn, možné i telefonicky D. Brůnová 732 204 396
 
2.4.   Start soutěží
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
3.1.   Soutěž v drezuře stupně Z, úloha Z1 / 2016
Rozhodování dle N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa. Otevřená soutěž, čtená.
Startovné 300,- Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,- Kč pro 1.- 3. místo, floty dle PJS.
 
3.2.   Soutěž v drezuře stupně Z, úloha DU A / 2016
Rozhodování dle N34 - 2 rozhodčí z jednoho místa. Otevřená soutěž, čtená.
Startovné 300,- Kč. Věcné ceny v celkové hodnotě 1000,- Kč pro 1.- 3. místo, floty dle PJS.
 
3.3.   Soutěž v drezuře stupně L, úloha DD / 2016
Rozhodování 3 rozhodčí odděleně dle PJS N40 - 2. Otevřená soutěž, čtená.
Startovné 300,- Kč. Peněžité ceny vyplácené v penězích (700 Kč - 500 Kč - 300 Kč), floty dle PJS.
 
3.4.   Soutěž v drezuře stupně L, úloha DJ / 2015 DJ / 2016
Rozhodování 3 rozhodčí odděleně dle PJS N40 - 2. Otevřená soutěž, čtená.
Startovné 300,- Kč. Peněžité ceny vyplácené v penězích (700 Kč - 500 Kč - 300 Kč), floty dle PJS.
 
3.5.   Soutěž v drezuře stupně S, úloha JU / 2009 JU / 2016
Rozhodování 3 rozhodčí odděleně dle PJS N40 - 2. Otevřená soutěž. Úloha se jede zpaměti.
Startovné 400,- Kč. Peněžité ceny vyplácené v penězích (1000 Kč - 600 Kč - 400 Kč), floty dle PJS.
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů  koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF.
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
5.3.   Ustájení
S podestýlkou 300 Kč/box/ započatý den
5.4.   Ostatní služby
Lékařská služba         - uvedena v bodě 1.2  - funkcionáři závodů
Veterinární služba    - zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba - zajištěna proti úhradě
Občerstvení               - zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     - v areálu závodů
 
 
Rozpis zpracoval:                                                           Rozpis za OV ČJF schválil:  dne 13. 4. 2016 J. Hupka
                                                                                Úpravu schválil dne 22. 5. 2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski