Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 04.06.2016

Pořadatel:
MF036 (JK MIRA)
Datum konání:
04.06.2016
Místo konání:
Lomnice nad Popelkou

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

 
JK MIRA Hnanice – subjekt ČJF (MF0036)
 Rozpis jezdeckých závodů ČJF
4.6.2016
 
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CDN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
604F1
1.1.3.
Název závodů:
Drezurní závody Lomnice nad Popelkou
1.1.4.
Pořadatel:
JK MIRA Hnanice
1.1.6.
Datum závodů:
4. 6. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Lomnice nad Popelkou-Tyršův park
1.1.8.
Omezující kritéria:
Závody jsou určeny v hobby soutěžích pro koně bez omezení,
V oficiálních soutěží s platnou licencí pro rok 2016.
Jezdci musí mít do hobby soutěží minimálně členskou kartu ČJF
platnou pro rok 2016.
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Fenclová Pavlína
Sekretář závodů:
Fenclová Pavlína , tel. 721756252, e-mail: satirka@seznam.cz
Kontaktní osoba:
Fenclová Pavlína , tel. 721756252, e-mail: satirka@seznam.cz
Hlavní rozhodčí:
Tvarůžek Jan (F0485)
Sbor rozhodčích:
Ing. Vondrouš Otakar (F0483), Haškovcová Jaroslava (D1058)
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Bartošová Lucie
Zpracovatel výsledků:
Fenclová Pavlína
Lékařská služba:
MUDr. Mohamed Al-Asbahi
Veterinární služba:
MVDr.Samohýlová Věra
Podkovářská služba:
nezajišťuje
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:          Travnaté,obdélník 20x40m.  
1.3.2.     Opracoviště:   Travnaté        
1.3.3.     Opracování:    Travnatý park
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka                   2. 6. 2016 do 20 hod.              
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
2.3.   Prezentace                           8.00 - 9.00hod.
 
2.4.   Technická porada                 se nekoná
 
2.5.   Start soutěží                      ve 13.00 hod začátek soutěžě č.1 , ostatní v návaznosti
 
2.6.   Sekretariát závodů               ve VIP stanu u drezurního obdelníku
 
2.7.   Další důležité informace
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží   soutěže jsou jednokolové
 
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny                                                                                                          
 4.1.   Hobby soutěž v drezuře stupně Z , úloha Z0/2016
            Pro jezdce a koně bez jezdecké licence, člen ČJF
            Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa
            Startovné: 300 kč.
            Ceny: Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1200 Kč.
 
4.2.     Hobby soutěž v drezuře stupně Z ,úloha Z1/2016
            Pro jezdce a koně bez jezdecké licence, člen ČJF
            Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa
            Startovné: 300 kč.
            Ceny: Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1200 Kč.
 
4.3.     Drezurní soutěž stupně Z ,úloha Z2/2016
             Pro jezdce a koně s platnou jezdeckou licencí. Přebor Českého ráje junioři
             Hodnocení dle čl. 432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa
             Startovné: 300 kč.
             Ceny: floty dle PJS, věcné ceny na 1.-5. místě v celkové hodnotě 2000 Kč.
 
4.4.      Drezurní soutěž stupně Z , úloha Z3/2016
             Pro jezdce a koně s platnou jezdeckou licencí. Přebor Českého ráje senioři
             Hodnocení dle čl. 432-N34 , 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa
             Startovné: 300 kč.
             Ceny: floty dle PJS, věcné ceny na 1.-5. místě v celkové hodnotě 2000 Kč.
 
                  Všechny drezurní úloha jsou čtené. Každý startující si opatří vlastního čtenáře
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace        bez omezení, v souladu s PJS
 
 
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba ne
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:                                                Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 19. 4. 2016 J. Hupka
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski