Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 11.06.2016

Pořadatel:
MF280 (Malá jezdecká společnost)
Datum konání:
11.06.2016
Místo konání:
Lohenice

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
611F1
1.1.3.
Název závodů:
Jezdecké závody v Lohenicích u Přelouče
1.1.4.
Pořadatel:
Malá jezdecká společnost
1.1.6.
Datum závodů:
11. 6. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Lohenice
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Václav Vančura
Sekretář závodů:
Jana Hutlová 776 783 966
Kontaktní osoba:
Irena Malá 776 783 966
Hlavní rozhodčí:
Vladimír Zvěřina F2720
Sbor rozhodčích:
Martina Malinská F2408, Veronika Müllerová F1855, Diana Houdová F1570
Stavitel parkurů:
Oldřich Sojka F0392
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí ze sboru rozhodčích
Hlasatel:
Diana Houdová
Zpracovatel výsledků:
Zuzana Zvěřinová
Lékařská služba:
Dita Jahelka
Veterinární služba:
MVDr. Kateřina Musílková
Podkovář:
Pořadatel službu nezajišťuje
Omezující kritéria:
V hobby soutěžích předloží jezdci platnou registraci v ČJF pro rok 2016
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      písčito travnaté
1.3.2.     Opracoviště:               písčito travnaté a písčité
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Uzávěrka jmenovitých přihlášek 9. 6. 2016 ve 20,00. Konečných při prezentaci
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody), na hobby soutěže je možné se hlásit na mala2711@seznam.cz
 
2.3.   Prezentace
V sobotu 11. 6. 2016 v kanceláři závodu (vedle věže rozhodčích). Pro soutěže 1-3 7,30-8,00 hod, pro ostatní soutěže do 9,00 hod. Možno i telefonicky na 776 783 966
 
2.4.   Technická porada
Nekoná se
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek) 
Soutěž č.1 v 9,00 hod, ostatní následně. Předpokládaný start soutěže 4.3.4. ve 12,00 hod.
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
Nejsou vícekolové soutěže
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
4.1.   Startovné
Soutěže 4.3.1. až 4.3.3 200,-Kč
Soutěž 4.3.4. 250,-Kč
Soutěž 4.3.5. 300,-Kč
Soutěž 4.3.4. 350,-Kč
 
4.2.   Ceny
4.3.1. Věcné ceny v hodnotě 1 500,-Kč (600,- 500,- 400,-Kč)
4.3.2. Věcné ceny v hodnotě 1 500,-Kč (600,- 500,- 400,-Kč)
4.3.3. Věcné ceny v hodnotě 1 500,-Kč (600,- 500,- 400,-Kč)
4.3.4. Věcné ceny v hodnotě 1 500,-Kč (600,- 500,- 400,-Kč)
4.3.5. 3 000,-Kč (1 000,- 700,- 600,- 400,- 300,-Kč)
4.3.1. 4 000,-Kč (1 300,- 1 100,- 700,- 500,- 400,-Kč)
 
4.3.   Soutěže
4.3.1.     Dvoufázové skákání, HOBBY soutěž st ZZ
Pro koně bez omezení, jezdci členové ČJF. Rozhodování dle čl.274 odstavec 5.2
4.3.2.     Dvoufázové skákání, HOBBY soutěž st ZM
Pro koně bez omezení, jezdci členové ČJF. Rozhodování dle čl.274 odstavec 5.2
4.3.3.     Skoková, HOBBY soutěž st Z
Pro koně bez omezení, jezdci členové ČJF. Rozhodování dle čl.238 odstavec 2.2 s následným rozeskakováním dle čl. 245.3.
 
 
4.3.4.     Skoková soutěž st Z
Pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle čl.238 odstavec 2.2 s následným rozeskakováním dle čl. 245.3.
4.3.5.     Skoková soutěž st ZL
Pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle čl.238 odstavec 2.2 s rozeskakováním V případě velkého počtu startujících může sbor rozhodčích rozhodnou o variantě s následným rozeskakováním dle čl. 245.3.
4.3.6.     Skoková soutěž st L*
  Pro koně a jezdce bez omezení. Rozhodování dle čl.238 odstavec 2.2 s rozeskakováním
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce u kolbiště
 
7.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:            Irena Malá                 Rozpis za OV ČJF schválil: dne 1. 5. 2016 Jaroslav Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski