Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 18.06.2016

Pořadatel:
MF405 (Spolek Přátel Koní Zaloňov)
Datum konání:
18.06.2016
Místo konání:
Hvězda

Discipliny:

Skoky:
ZZ-L*

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů
618F2
1.1.3.
Název závodů:
Skokové závody
1.1.4.
Pořadatel:
Spolek přátel koní Zaloňov
1.1.6.
Datum závodů:
18. 6. 2016
1.1.7.
Místo konání:
kolbiště areálu Hvězda, č. p. 1 Hřibojedy ,
Královehradecký kraj
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Lenka Pelíšková
Sekretář závodů:
Lenka Pelíšková, tel. 732 366 909, lenkiii@seznam.cz
Kontaktní osoba:
Michaela Třísková, tel. 605 143 938, misa.triskova@gmail.com
Hlavní rozhodčí:
Danuše Balažová, F0596
Sbor rozhodčích:
Václav Novotný ml. F0251, Novotný Václav st., F0256
Stavitel parkurů:
Luděk Horký
Komisař na opracovišti:
Jiří Káva, F0013
Zpracování výsledků:
Jindřich Urban, F1986
Hlasatel:
Václav Novotný ml., F0251
Lékařská služba:
Barbora Pilařová, tel. 732 269 562
Veterinární služba:
MVDr. Lenka Němcová, tel. 602 753 260
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      písčité 60 x 80 m
1.3.2.     Opracoviště:               písčito-travnaté 85 x 100 m
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Ve čtvrtek 16. 6. 2016 v 19:00 (dodržte čas, pozdější přihlášky nemusí být přijaty)       
Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a omezení počtu startujících (dle přihlášek)
Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody
Jmenovité přihlášky pro hobby na tel. 732 366 909, možno i SMS
2.2.   Prezentace
V den konání od 7:30 do 8:00, na věži rozhodčích (pro hobby soutěže),
prezentace pro soutěž 3 a 4 do 10:30,
prezentace pro soutěž 5 a 6 do 12:00.
Možno i telefonicky na tel. 732 366 909
2.3.   Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci
2.4.   Start soutěží (zkoušek) 
Začátek první soutěže v 9:00, další následovně.
2.5.   Sekretariát závodů
Ve dnech konání závodů od 7:00 do 17:00
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
Nejsou více kolové soutěže.
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
 
1.      Hobby parkur 70/80 cm – pro jezdce a koně bez omezení – rozhodování dle čl. 274.5.3
2.      Hobby parkur 80/90 cm – pro jezdce a koně bez omezení – rozhodování dle čl. 274.5.3
 
Jezdci v hobby soutěží předloží platnou registraci v ČJF pro rok 2016
 
 
3.      Parkur stupně „ZM“ – na limitovaný čas – rozhodování dle PJS čl. 298.2.1. bez rozeskakování
4.      Parkur stupně „Z“ – rozhodování PJS čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním (v případě velkého počtu startujících bude soutěž na limitovaný čas) čl.298.2.1.
5.      Parkur stupně „ZL“ – rozhodování PJS čl.238.2.2  (s jedním rozeskakováním)
6.      Parkur stupně „L*“ – rozhodování PJS čl.238.2.2  (s jedním rozeskakováním)
 
·         Hobby soutěž č. 1 a 2 – startovné 200,- Kč
1. – 4. místo věcné ceny v celkové hodnotě min 2000,- Kč,
1. místo v soutěži bude ohodnoceno bederní dekou či podsedlovou dečkou
·         Soutěž č. 3 a 4 – startovné 250,- Kč
1. – 5. místo věcné ceny v celkové hodnotě min 3500,- Kč
·         Soutěž č. 5 – startovné 300,- Kč,
1. – 5. místo ceny: 3000,- Kč (1000, 700, 600, 400, 300)
·         Soutěž č. 6 – startovné 300,- Kč,
1. – 5. místo ceny: 4000,- Kč (1300, 1100, 800, 500, 300)
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorováni floty dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Podmínkou účasti je dodržování pravidel ČJF.
 
 
 
 
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm
 
7.      Partneři závodů
Královéhradecký kraj, Premin, ProHippo, TMW, a.s., Dana Nevrklová, ZOO Dvůr Králové n/L a další
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:                                               Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 26. 5. 2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski