Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 25.06.2016

Pořadatel:
MF330 (OS Baneta)
Datum konání:
25.06.2016
Místo konání:
Janov

Discipliny:

Skoky:
Z-S*

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
625F1
1.1.3.
Název závodů:
20. ročník jezdeckých závodů konaných pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
1.1.4.
Pořadatel:
Hiporehabilitace Baneta, z.s.
1.1.5.
Datum závodů:
25. 6. 2016
1.1.6.
Místo konání:
Jezdecký areál na dolním konci v Janově u Litomyšle
1.1.7.
Omezující kritéria:
V hobby soutěžích předloží jezdec licenci nebo registraci v ČJF pro rok 2016
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Pucher Miroslav                   telefon: 728 342 034
Sekretář závodů:
Pucherová Petra                   telefon: 607 606 172
Kontaktní osoba:
Pucherová Petra                telefon: 607 606 172
Hlavní rozhodčí:
Hupka Jaroslav F0243
Sbor rozhodčích:
Zdeněk Jílek F0091, MVDr. Luboš Řípa F0090,
Vladimír Zvěřina F2720
Stavitel parkurů:
Roman Falta F0368
Komisař na opracovišti:
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Zdeněk Jílek, Jan Kadlec
Zpracovatel výsledků:
Vladimír Zvěřina
Lékařská služba:
MUDr. Karel Pávek telefon: 739 417 549
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová telefon 604 593 846
Podkovář:
Pořadatel nezajišťuje
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      travnatopísčité                                             
1.3.2.     Opracoviště:               písčité
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka: 21.6.2016 do 23:00 hod
 
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
Přihlášky do hobby soutěží zasílejte e-mailem: petrapu@seznam.cz
 
2.3.   Prezentacena tribuně rozhodčích pro soutěže č. 1, č. 2, č. 3do 9:00 hod, pro soutěžeč.4,5 do 12:30 hod
 
2.4.   Technická poradanekoná
 
2.5.   Start soutěžísoutěž č. 1 bude zahájena v 10:00 hod, další v návaznosti
2.6.   Sekretariát závodů na tribuně rozhodčích od 8:00 hod
 
2.7.   Další důležité informace
 
3.      Přehled jednotlivých soutěží
 
4.       Soutěže, startovné / zápisné a ceny
      Soutěž č.1
Hobby soutěž: Stupňovaná obtížnost do 90 cm
Pro koně a jezdce bez omezení.
Hodnocení dle č. 269 stupnice A, rozhodují získané body a čas,
Bez rozeskakování, 8 skoků bez žolíka Věcné ceny: 1.-3. Místo v celkové hodnotě 1 500,- Kč
Startovné: 200,- Kč
 
Soutěž č.2
Parkur stupně „Z“
Pro koně a jezdce bez omezení.
PJS článek 298.2.1. na limitovaný čas bez rozeskakování,
Peněžité ceny:6000 (2000,- 1500,- 1100,- 800,- 600,-)
Startovné : 200 Kč,
 
Soutěž č.3
Parkur stupně „ZL“ 
Cena firmy Haly HWT
Pro koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování PJS tab. A čl. 238.2.2. s 1 rozeskakováním na čas
Peněžité ceny   8 000  (2600,- 2000,- 1600,- 1100,- 700,-)
Startovné: 300 Kč,
 
 
Soutěž č.4
Stupňovaná obtížnost do 120 cm
„Malá cena podnikatelů“
Pro koně a jezdce bez omezení  
Hodnocení dle stupnice A č. 269, rozhodují získané body a čas,
bez rozeskakování, 8 překážek s žolíkem
Peněžité ceny 10 500,- Kč (3500,- 2600,- 2100,- 1400,- 900,-)
Startovné: 350 Kč,
V této soutěži bude zvolena AMAZONKA JANOV 2015, která získá pohár a věcnou cenu
 
 
 
Soutěž č.5
Parkur stupně „S*“
„Pohár podnikatelů“
Pro koně a jezdce bez omezení  
Hodnocení dle článku 276.2 NU – jednokolová soutěž s finále pro prvních 10 dvojic na zvýšených překážkách
Peněžité ceny 37.000,- Kč (12 100,- 9 000,- 7500,- 4500,- 2600,- 700,- 600,-)
Startovné: 400 Kč,
 
 
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
 
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
 
 
 
6.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajištuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm
 
7.      Partneři závodů: Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, Spojstav s.r.o., Delta G, Haly HWT s.r.o. , Obec Janov
 
 
 
Rozpis zpracoval:                                    Rozpis za OV ČJF schválil: dne  19. 5. 2016 J. Hupka
Pucherová Petra

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski