Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 05.07.2016

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
05.07.2016
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Skoky:
Z-L*

Rozpis:

Jezdecký klub Kunčice MF 71
5. 7. 2016
                                      Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz                                                                        Základní ustanovení
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů: CSN-C
1.1.2. Číslo závodů ČJF: 703F1
1.1.3. Název závodů: Skokové závody
1.1.4. Pořadatel: JK Kunčice MF 0071
1.1.5. Datum závodů: 5. 7. 2016
1.1.6. Místo konání: Kunčice, Nechanice
 
 1.2. Funkcionáři závodů:
 Ředitel závodů:                     Glaserová Lucie
 Sekretář závodů:                   Šilbergerová Kateřina
 Kontaktní osoba:                   Josef Volf,tel.607 220 961 .email glaserovaveronika@seznam.cz
 Hlavní rozhodčí:                   ing.Zvěřina Vladimír F 2720
 Sbor rozhodčích:                   Káva Jiří F 013,Volf Josef F 342, Malinská Martina F 2408
 Stavitel parkurů:                    Václav Žižka Veselý Jan
 Komisař na opracovišti:        Určí hlavní rozhodčí
 Hlasatel:                                Houdek Jaroslav
 Zpracovatel výsledků:           Zvěřinová Zuzana
 Lékařská služba:                    Mudr.Vokrouhlík Vít
 Veterinární služba:                MVDr.Olexová Michaela
 Podkovářská služba:             Pořadatel nezajišťuje
 
1.3. Technické parametry:
1.3.1.Kolbiště: Pískové 40 x 70m
1.3.2.Opracoviště:Travnaté 40x70m
 
2. Přihlášky a časový rozvrh:
2.1. Uzávěrka přihlášek: 3. 7. 2016 ve 20.00h
2.2. Přihlášky Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
2.3. Prezentace: od 8.00 - 8.30h.možno i po telefonu 607 220 961
2.4. Technická porada se nekoná. Veškeré informace budou k dispozici při prezentaci.
2.5. Start soutěží: začátek soutěže č.1. v 9,30 ostatní následně
2.6. Sekretariát závodů v kanceláři závodů 5. 7. 2016 od 8.00h
2.7. Další důležité informace
3. Přehled jednotlivých kol soutěží:
 
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny:
    Soutěže č.1 a 2 jsou hobby
 
Soutěž č. 1
Skoková do 70cm
Hodnocení podle čl. 238.2.2 s následným rozeskakováním čl. 245.3
Startovné 200 Kč.
 
Soutěž č.2
Skoková do 90cm
Hodnocení podle čl. 238.2.2 s následným rozeskakováním čl. 245.3
Startovné 250 Kč
 
V soutěžích 1 a 2 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v hodnotě 1 000,-Kč 500,-Kč
 
 
Soutěž č. 3 Pony handicap ,,LP "
Hodnocení podle čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
Startovné 250,-Kč.
 
Soutěž č. 4 „Z“. Cena Jezdeckého klubu Kunčice                                                                                                                        
Hodnocení podle čl.238.2.2  s jedním rozeskakováním.                                                                    
Startovné 250 Kč     
 
Soutěž č.5- ,,ZL" Cena města Nechanice
Hodnocení podle čl.238.2.2.  s jedním rozeskakováním.
Startovné 300 Kč   
 
 
Soutěž č.6 – „L*“ Cena Janákova východočeského sboru Selské jízdy      
Hodnocení podle čl. 238.2.2. s jedním rozeskakováním.                               
Startovné 300
  
V soutěži č. 3 získají věcné ceny v hodnotě 1 000, Kč                                
V soutěži č. 4,5,6 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v hodnotě 2 000,-Kč
 
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128 5.1.4.
5.1.4  Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
 
5.2. Veterinární předpisy:
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.3. Podmínky účasti,kvalifikace:
Startující v soutěžích 1 – 2. Koně mohou startovat bez licence, jezdci musí být řádnými členy ČJF pro rok 2016.
Startující v soutěžích 3 – 6. Koně i jezdci musí mít platnou licenci pro rok 2016.
 
6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
6.2. Informace pro majitele psů:
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku.
Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
 
6.3. Ustájení:
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
6.4. Ubytování, elektrické přípojky  pořadatel nezajišťuje
 
6.5. Ostatní služby
Lékařská služba          uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba      zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba    pořadatel nezajišťuje
Občerstvení                zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel       na louce před kolbištěm
 
7. Partneři závodů:
JK Kunčice, Město Nechanice, Východočeský Janákův sbor Selské jízdy Nechanice
 
8. Schvalovací doložka:
Rozpis zpracoval: 28. 5. 2016  Glaserová Veronika tel. 725 841 104
Rozpis za OV ČJF schválil dne: 1. 6. 2016 J. Hupka
Úpravu rozpisu schválil za OV VčO: dne 15.6.2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski