Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 09.07.2016 - 10.07.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
09.07.2016 - 10.07.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Spřežení:
CAN2*, 1,2,4,2P, ZP

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
Cena hejtmana Pardubického kraje – závody spřežení
9. – 10. 7. 2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CAN
1.1.2          Číslo závodů ČJF: 709F1
1.1.3          Název závodů:       Cena hejtmana Pardubického kraje
1.1.4          Pořadatel:                Dostihový spolek a.s.
1.1.5          Datum závodů:     9. – 10. 7. 2016
1.1.6          Místo konání:        dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
 
          Ředitel závodů:                    Martin Korba  – tel: 466 797 111
          Sekretář závodů:                                 Sylva Novotná – tel: +420 737 109 691
          Kontaktní osoba:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                               mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí:                    Ila Hrdličková (F0007)
          Sbor rozhodčích:                  Ing. Karel Regner(F0542), Václav Novotný(B0256),   
                                               Ing. Hana Stehlíková (F1893) , ing. Daria Kotyzová (F0328)  
          Technický delegát:               Josef Trojanec (G0202) 
          Stavitel tratí:                          Petr Vozáb (F0554)
          Asistent stavitele:                Jiří Bělohlav
          Komisař na opracovišti:     Heřman Hrdlička (F0006)
          Hlasatel:                                  Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků:       Jaroslav Kosař
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: travnaté 100x60m – parkur, drezura
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté 90x40m
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  4. 7. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2. Přihlášky
                     Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
             2.3. Prezentace
                     V pátek 8. 7. 2016 – kancelář závodů - vážnice ( od 14-18 hodin)
             2.4. Technická porada
                      V pátek 8. 7. 2016 ve vestibulu tribuny D – 19.00 hod .
              2.5. Start soutěží  
                      Sobota   9. 7. 2016  –  od 9.00 hod drezurní zkouška , následně parkur ( P2,H1,H2,H4)
                      Neděle 10. 7. 2016 –  od 9.00 hod maraton, dekorování ( P2,H1,H2,H4)                                           
              2.6. Sekretariát závodů
                       Dostihová vážnice – objekt stájí. Každý den od 7.00 do 19.00 hodin.
              2.7. Přejímka tratí
                       Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí v pátek
                       8. 7. 2016 v 17 hodin. Trať bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření.
                   
   3.  Přehled jednotlivých kol soutěží -    Nejsou více kolové soutěže
  4. Soutěže, startovné a ceny
        4.1. Startovné
                Soutěž 4.3.1. – 1000,-- Kč
                Soutěž 4.3.2. – 1000,-- Kč
                Soutěž 4.3.3. – 800,-- Kč
                Soutěž 4.3.4. – 800,-- Kč
                Soutěž 4.3.5 – 4.3.8 – soutěžící startovné neplatí               
                startovné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si 
                vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže
                vrací pořadatel 50% startovného. ( dle všeobecných pravidel N7 odst.3)

       4.2. Ceny
                4.3.1.  H4 – 14.000,-Kč   (4500-3500-2500-2000-1500)
                4.3.2.  H2 – 12.000,- Kč  (4000-3000-2500-1500-1000)
                4.3.3.  H1 –   8.000,-Kč   (2600-2000-1500-1100-800)
                4.3.4.  P2 –    6.000,- Kč  (2000-1300-1000-900-800)
                    
 4.3. Soutěže
         4.3.1.  Kompletní soutěž čtyřspřeží  - CAN2* H4  
        Drezurní zkouška: FEI č.8A FEI č.11
       
Maraton: A: cca 3000-5000m, 15 km/hod
                        : TRANSFER ( 800-1500m)
                        B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
        Překážková jízda: cca 700m, 240m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 190 cm.
         4.3.2. Kompletní soutěž dvojspřeží - CAN2* H2
        Drezurní zkouška: FEI č.8B
        Maraton: A: cca 3000-5000m, 15 km/hod
                        : TRANSFER ( 800-1500m)
                        B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
        Překážková jízda: cca 700m, 250m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 170 cm.
      
 
 
 4.3.3. Kompletní soutěž jednospřežní – CAN2* H1
        Drezurní zkouška: FEI č.9
        Maraton: A: cca 3000-5000m, 15 km/hod
                        : TRANSFER ( 800-1500m)
                        B: cca 4000-6000m, 14 km/hod, 5 překážek
        Překážková jízda: cca 700m, 250m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 160 cm.
         4.3.4. Kompletní soutěž dvojspřeží pony – CAN2* P2
        Drezurní zkouška: FEI č.6 A
        Maraton: A: cca 3000-5000m, 14 km/hod
                        : TRANSFER ( 800-1500m)
                        B: cca 4000-6000m, 13 km/hod, 5 překážek
        Překážková jízda: cca 700m, 250m/min, 18 překážek, 2 kombinace, branky 160 cm.
     4.3.5 Mistrovství Východočeské oblasti jednospřeží
 - vyhodnoceno z výsledků soutěže 4.3.3
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8.000,-- (3500,2500,2000)
 
4.3.6 Mistrovství Východočeské oblasti dvojspřeží
- vyhodnoceno z výsledků soutěže 4.3.2
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti
- peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8.000,-- (3500,2500,2000)
4.3.7 Mistrovství Východočeské oblasti čtyřspřeží
- vyhodnoceno z výsledků soutěže 4.3.1
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 8.000,-- (3500,2500,2000)
 
4.3.8 Mistrovství Východočeské oblasti dvojspřeží pony
- vyhodnoceno z výsledků soutěže 4.3.4
 - pro startující z klubů příslušících k Východočeské oblasti
 - peněžité ceny pro umístěné na 1.- 3.místě - Kč 6.000,-- (3000,2000,1000)
 
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nebudou povoleny.
      5.2.   Veterinární předpisy
                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            rok 2016.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.
                5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
                            pro případnou kontrolu SVS. 
6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele

                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich zákonný zástupce.
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů

               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení

               Boxové ustájení od 8 – 10. 7. 2016 (piliny, sláma , seno, voda, elektrická přípojka)
               – 1500,-Kč za pobyt na jednoho koně.
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
       6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:              MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:     Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:                    zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:          na označeném parkovišti
7.   Partneři závodů – Pardubický kraj
8.   Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:                                                                      Rozpis za OV ČJF schválil: J. Hupka
Kateřina Mandysová                                                                Dne 9. 6. 2016  
manager dostihového a sportovního provozu                   Úpravu schválil dne 27. 6. 2016 J. Hupka
Rozpis za pořadatele schválil:
Dne:………………………………………………..
Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
místopředseda představenstva
Martin Korba
ředitel společnosti
           
    

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski