Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 16.07.2016

Pořadatel:
MF072 (JK Sobotka)
Datum konání:
16.07.2016
Místo konání:
Sobotka

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
716F1
1.1.3.
Název závodů:
Memoriál Vladimíra Havránka
1.1.4.
Pořadatel:
Jezdecký klub Sobotka z.s.
1.1.5.
Datum závodů:
16. 7. 2016
1.1.6.
Místo konání:
Sobotka kolbiště pod Humprechtem
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Alena Brixová (F0355)
Sekretář závodů:
Alena Brixí (F1082) tel. 604103493
Kontaktní osoba:
Alena Brixová tel. 603895369
Hlavní rozhodčí:
Dana Balážová (F0596)
Sbor rozhodčích:
Ing. Ivo Brixí (F0354), Václav Novotný ml. (F0251), Alena Brixí (F1082), Tereza Ječná (A1441)
Stavitel parkurů:
Rudolf Michl (B0296)
Komisař na opracovišti:
určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Václav Novotný ml.
Zpracovatel výsledků:
Kateřina Brixí
Lékařská služba:
MUDr. Monika Červinková
Veterinární služba:
MUDr. Jan Buchtík
Podkovář:
Tomáš Kverek (na telefonu)
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      85x53m pískové
1.3.2.     Opracoviště:               110x70m travnato-písčité
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
 Uzávěrka
14.7.2016 do 20 hodin
2.1.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
2.2.   Prezentace
3.      Návrh prezentace pouze v případě změn, možné i telefonicky
4.      V pátek 15. 7. 2016 na telefonu 604103493 nebo 603895369 do 20hodin
4.1.   Technická porada se nekoná
4.2.   Start soutěží (zkoušek) 
v 8,35 hodin společná prohlídka parkuru na koních, start 1 soutěže v 8,45 hod, ostatní soutěže návazně
4.3.   Sekretariát závodů
Po celou dobu na věži rozhodčích
 
5.      Soutěže, startovné a ceny
 
Soutěž č. 1
CenaMarcely Šilhánkové Liberec, distribuce krmiv Energys – DeHeus a.s.
Parkur stupně ZM
PJS článek 298.2.1, na limitovaný čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
10 minut před začátkem soutěže společná prohlídka na kolbišti.
Věcné ceny v hodnotě 2000 Kč na 1 – 5. místě věnuje Marcely Šilhánkové Liberec, distribuce krmiv Energys – De Heus a.s.
 
Soutěž č. 2
Cena JO Kněžmost ve spolupráci s BODIT s.r.o. Tachov
Parkur stupně Z
PJS článek 298.2.4. na čas návazné rozeskakování
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné : 250 Kč
Peněžité ceny v vyplacené v Kč 3.100,-na 1.-5.místě (1000,-/800,-/600,-/400,-/300,-)
 
Soutěž č. 3
VII. ročník Blond Cup - Mistrovství blondýnek Cena Premin VVS Verměřovice
Cena DOMOS s.r.o. Mladá Boleslav
Parkur stupně ZL, PJS článek 298.2.4. na čas návazné rozeskakování
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Soutěž je zároveň hodnocena jako Mistrovství blondýnek. – nezáleží na pohlaví a barvě vlasů.
Startovat může každý, kdo bude mít na startu vizáž blondýnky.
Peněžité ceny vyplacené v Kč  5.000,- na 1.–5. místě (1500,-/1300,-/1000,-/700,-/500,-)
Mistrovství blondýnek - věcné ceny na 1.-3.místě v hodnotě 2500 Kč věnuje Premin VVS Verměřovice, medaile a floty
 
Soutěž č. 4 Cena Města Sobotky
Parkur stupně L**, PJS článek 238.2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 300 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč 10.000,-na 1.–5.místě ( 3200,-/2600,-/1700,-/1400,-/1100,-)
                                          
Soutěž č. 5 XVI.ročník MEMORIÁL VLADIMÍRA HAVRÁNKA
Cena JK Sobotka a Stáje Hejduk
Parkur stupně S*, PJS článek 238.2, 1 rozeskakování na čas
Pro koně a jezdce bez omezení. Startovné: 400 Kč.
Peněžité ceny vyplacené v Kč 15.000,-na 1.–5.místě (5000,-/ 4000,-/3000,-/ 2000,-/1000,-)
Věcné ceny – poháry financuje JK Stáje Hejduk
 
 
 
6.      Technická ustanovení
6.1.   Předpisy
6.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
6.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
6.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
6.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
6.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
6.2.   Veterinární předpisy
6.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
6.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
6.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
7.      Obecné informace
7.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
7.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
7.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
7.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
7.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm
 
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:            Alena Brixí                 Rozpis za OV ČJF schválil: dne 10. 6. 2016 Jaroslav Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski