Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 23.07.2016

Pořadatel:
MF183 (O.S.Apolenka)
Datum konání:
23.07.2016
Místo konání:
Pardubice - Spojil

Discipliny:

Skoky:
Z-S*

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN-C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
723F1
1.1.3.
Název závodů:
Jezdecké závody
1.1.4.
Pořadatel:
Apolenka z.s.
1.1.6.
Datum závodů:
23.7.2016
1.1.7.
Místo konání:
Areál bývalého ZD v obci Spojil
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Štěpánková Jolana
Sekretář závodů:
Hájková Lada 775 614 618
Hlavní rozhodčí:
Ing. Vladimír Zvěřina, (F 2720)
Sbor rozhodčích:
Mgr. Martina Malinská (F 2408), Ing. Diana Houdová (F 1570),
Jana Kotvová (G 2392)
Stavitel parkurů:
Komisař na opracovišti:
Oldřich Sojka (F 0392)
Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Jiří Soukup
Zpracovatel výsledků:
Zvěřinová Zuzana
Lékařská služba:
p. Pulpán člen RZP Chrudim
Veterinární služba:
MVDr. Pavel Cikryt
Podkovář:
Pořadatel nezajišťuje.
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      travnaté
1.3.2.     Opracoviště:               travnaté, pískové
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Do pátku 22. 7. 2016 do 17 hodin.
 
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
 
2.3.   Prezentace
Do 8.30 pro soutěže č. 1 a 2,
Do 10. Pro ostatní, je možná i po telefonu na č. 775 614 618.
 
2.4.   Technická porada
Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek) 
              Soutěž č. 1 od 9.30 ostatní soutěže v návaznosti.
 
2.6.   Sekretariát závodů
              Na věži rozhodčích.
 
3.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
 
Soutěž č. 1: Stupňovaná obtížnost do 90cm bez žolíka.                                                                    Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.  
Rozhodování dle tab. A, čl. 269 bez žolíka                                                                                         
1. - 3. místo věcné ceny v celkové hodnotě 1500,-Kč                                                                                        
Startovné - 250Kč
Soutěž č. 2: Skoková soutěž stupně „Z“
Soutěž je přístupná pro všechny koně a jezdce.
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3

1. -3.místo věcné ceny v celkové hodnotě 1.500Kč
Startovné - 250Kč
Soutěž č. 3: Skoková soutěž stupně ZL
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A, čl. 238.2.2.  následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3
Ceny vyplacené v korunách v hodnotě 2.400Kč pro 1.-5. Místo
Rozdělení cen: 800 – 500 – 400 – 400 – 300
Startovné - 300Kč

Soutěž č. 4: Skoková soutěž stupně L*
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 3 000Kč pro 1. - 5. Místo
Rozdělení cen: 1.000 – 700 – 600 – 400 – 300
Startovné - 300Kč
Soutěž č. 5: Skoková soutěž stupně S* pod záštitou obce Spojil
Soutěž je přístupná pro koně a jezdce s licencí.
Hodnocení dle tab. A čl. 238.2.2 jedno rozeskakování na čas
Ceny vyplácené v korunách v hodnotě 5.000Kč pro 1.- 3. Místo
Rozdělení cen: 2.500 – 1.500 – 1000
Startovné 300Kč
 
 
 
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
 
 
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
 
5.3.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
5.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
5.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba pořadatel nezajišťuje
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce před kolbištěm
 
6.      Partneři závodů – Obec Spojil
 
Rozpis zpracoval:            Houdová Diana         Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 16. 6. 2016. J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski