Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.08.2016

Pořadatel:
MF091 (JK Zálesí)
Datum konání:
13.08.2016
Místo konání:
Zálesí

Discipliny:

Skoky:
Z-S*

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace 
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN - C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
813F1
1.1.3.
Název závodů:
Jezdecké parkurové závody
1.1.4.
Pořadatel:
JK Zálesí z.s., MF0091
1.1.5.
Spolupoř. subjekt:
---
1.1.6.
Datum závodů:
13. 8. 2016
1.1.7.
Místo konání:
Zálesí u Dvora Králové nad Labem
1.1.8.
Omezující kritéria:
V hobby soutěžích jezdci musí předložit platný průkaz ČJF pro rok 2016
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Ilona Sedláčková
Sekretář závodů:
Ing. Libor Sedláček
Kontaktní osoba:
Ilona Sedláčková – tel. 603 999 274
Hlavní rozhodčí:
Dana Balažová  F0596
Sbor rozhodčích:
Václav Novotný ml. F0251 , Ing. Vladimír Zvěřina F2720
Stavitel parkurů:
Luděk Horký F0109
Komisař na opracovišti:
Káva Jiří F0013
Hlasatel:
Václav Novotný
Zpracovatel výsledků:
Ing. Vladimír Zvěřina
Lékařská služba:
Mudr. Jiří Štefáček
Veterinární služba:
MVDr. Michal Novák
Podkovářská služba:
Miroslav Janeček
 
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.                    Kolbiště:                      pískové 50x80 m
1.3.2.                    Opracoviště:               travnaté 70x 90 m, z toho 25x 50 m pískové
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Čtvrtek 11. 8. 2016 – 23.59 hod.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby soutěže)
Pro hobby soutěže na tel. 603 999 274 nebo email ilonasedlackova@seznam.cz.
 
 
 
 
2.3.   Prezentace                     Pátek večer do 22.00 hod.  možno telefonicky na 603 999 274
                                                       Sobota -       Hobby soutěže č. 1, 2   – do 8.00 hod.
                                                                      Soutěže č. 3, 4               – do 9.30 hod.
                                                                     Soutěže č. 5, 6               -do 12.00 hod.         
                                                        
2.4.   Start soutěží  -             soutěž č. 1 – hobby 70 cm v 9.00 hodostatní následně.,
 
 
2.5.   Další důležité informace – důležité informace k závodům budou zveřejňovány na www.jkzalesi.tym.cz.
 
3.        Soutěže, startovné a ceny
 
    1. Hobby soutěž – Parkur do 70 cm na limitovaný čas. Rozhodování čl. 298.2.1
          Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
          Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1.– 5. místo věcné ceny v min. hodnotě 1500.- Kč.
 
   2. Hobby soutěž – Parkur do 90 cm na limitovaný čas. Rozhodování čl. 298.2.1
         Soutěž přístupná jezdcům i koním s licencí i bez (nutný průkaz člena ČJF).
         Startovné 200,- Kč. Floty dle PJS, 1.– 5. místo věcné ceny v min. hodnotě 2000.- Kč.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. Parkur st. Z, O cenu Jezdeckých potřeb Pro Hippo, s následným rozeskakováním,
            rozhodování st. A čl. 238.1.2, následné rozeskakování čl. 245.3
            Startovné 250,- Kč.
            Floty dle PJS, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 3000,- Kč.
 
4. Parkur st. ZL, O cenu NTG Agri, s jedním rozeskakováním, rozhodování st. A čl. 238 2. 2.
       Startovné 250,- Kč.
            Floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo věcné ceny v hodnotě min. 4000,- Kč.
 
   5. Parkur st. L*, O cenu pivovaru Tambor
            s jedním rozeskakováním, rozhodování st. A čl. 238 2. 2.
      Startovné 350,- Kč.
Floty dle pravidel ČJF, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích,
 v hodnotě 5 000 Kč - (1600 – 1300 – 1000 – 600 – 500,-Kč) .
                        
    6Stupňovaná obtížnost do 125 cm, O cenu Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
      rozhodování čl. 269, se žolíkem.
      Startovné 350,- Kč.
      Floty dle PJS, 1. – 5. místo ceny vyplacené v  penězích 8 000,- Kč
      (2600 – 2000 – 1500 – 1100 – 800,-Kč).
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.          Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.     Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.(upozorňuje na zpřísnění veterinárních podmínek,  z důvodů rozšíření infekční anémie: „kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).
4.2.2.           Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.      Obecné informace
5.2.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
5.3.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
5.4.   Ustájení
Ustájení pořadatel nezajišťuje
5.5.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje
5.6.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba zajištěna proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     na louce u kolbiště
6.      Partneři závodů: Pivovar Tambor, Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Jezdecké potřeby ProHippo, NTG Agri, Fitmin
7.      Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval: za JK Zálesí z.s. Ilona Sedláčková
Rozpis za OV ČJF schválil: dne 29.6.2016 J. Hupka
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski