Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 13.08.2016

Pořadatel:
MF150 (J K Hřebčín Suchá)
Datum konání:
13.08.2016
Místo konání:
Suchá u Litomyšle

Discipliny:

Skoky:
ZM-S**

Rozpis:

Rozpis jezdeckých závodů      
SRPNOVÉ JEZDECKÉ ZÁVODY A OM VČO DĚTÍ A JUNIORŮ              
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů: CSN- C
 
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:  Č 813 F2
 
1.1.3.
Pořadatel:               JK Hřebčín Suchá MF 150
 
1.1.4.
Datum závodů:      Sobota 13. srpna 2016
 
1.1.5.
Místo konání:        Jezdecký areál Hřebčín Suchá
 
           
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Jiří Skřivan
Sekretář závodů:
Dana Brůnová
Kontaktní osoba:
Jiří Skřivan
Hlavní rozhodčí:
Jaroslav Hupka F0243
Sbor rozhodčích:
Magdalena PeterkováF1181 ,Sylva Fendrychová F168
Jaroslav Fendrych F0270, Zdeněk Jílek F0091
Stavitel parkurů:
Roman Falta F0368
Komisař na opracovišti:
určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:
Magdalena Peterková                           
Zpracovatel výsledků:
Sylva Fendrychová
Lékařská služba:
MUDr. Kristína Novotná
Veterinární služba:
MVDr. Iva Benešová
Podkovářská služba:
Karel Píša
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      Pískové s geotextilií   65 x 70 m
1.3.2.     Opracoviště:               Pískový povrch 23 x 65          
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
Sobota 13. srpna  2016 do 8.00 hod.
 
2.2.   Přihlášky
Jmenovité přihlášky: do 12. srpna 2016 do 12 hod.
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
 
2.3.   Prezentace
prezentace pouze v případě změn, možné i telefonicky D. Brůnová 732204396
 
2.4.   Start soutěží 
Začátek soutěže č. 1 v 9.00 hod., následně další soutěže
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
3.1. Soutěž č.1   Hobby soutěž - parkur do 80 cm na limitovaný čas
                                  Rozhodování PJS tab. A, čl. 298.2.1., na limitovaný čas bez rozeskakování                                
    Startovné: 250,- Kč.
                                  Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/ v celkové hodnotě 800 ,-Kč
 
 
 
 
 
3.2. Soutěž č.2   Parkur stupně „Z“       
                              Rozhodování dle PJS čl. 298.2.1, na limitovaný čas bez rozeskakování
                                            Startovné : 250,- Kč
                                            Ceny: na 1.- 3. místě ceny věcné /Energys/v celkové hodnotě 800,-Kč
 
3.3. Soutěž č.3    Parkur stupně „Z“ Mistrovství východočeské oblasti dětí     
                              Přístupná jen děti.
                              Rozhodování dle PJS čl. 238.2.2 s rozeskakováním
                                            Startovné : 0,- Kč
                              Ceny: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
                                   
 3.4 Soutěž č.4    Parkur stupně „ZL“
                              Rozhodování PJS tab. A na čas čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
                              Startovné : 300,- Kč
                              Ceny : 3 300,- Kč ( 1 000, 800, 600, 300,300, 300)
 
3.5. Soutěž č.5   Parkur stupně „L**“ Mistrovství východočeské oblasti juniorů + otevřená soutěž
                              Rozhodování PJS čl.238.2.2 s jedním rozeskakováním
                              Startovné : mistrovská soutěž 0,- Kč
                                                   otevřená 350,- Kč
                              Ceny OM: věcné ceny ve formě poukázek ve výši 1 000, 700, 500,-
                              Ceny otevřená: 5 450,- Kč( 1 600, 1 300, 1 000, 800, 400, 350)
 
3.6. Soutěž č.6    Parkur stupně „S**“ 
                              Rozhodování dle PJS tab.A na čas čl. 298.2.4 s návazným rozeskakováním
                              Startovné : 400,- Kč  
                                            Ceny : 6 600,- Kč ( 2 000, 1 600, 1 300, 800, 500, 400)
 
                     
4.      Technická ustanovení
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
4.2.   Veterinární předpisy
4.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
4.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
4.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
4.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Platná licence ČJF.
 
5.      Obecné informace
5.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
5.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !
5.3.   Ustájení
S podestýlkou 500 Kč/box/ započatý den
5.4.   Ostatní služby
Lékařská služba         – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů)
Veterinární služba    – zajištěna proti úhradě
Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě
Občerstvení               – zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel    
 
Rozpis zpracoval:                                                           Rozpis za OV ČJF schválil: dne 24. 6. 2016 J. Hupka
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski