Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 26.08.2016 - 27.08.2016

Pořadatel:
MF216 (Občanské sdružení Donarova samota)
Datum konání:
26.08.2016 - 27.08.2016
Místo konání:
Proruby

Discipliny:

Vytrvalost:
Z-ST

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
Přihláška na Hobby soutěže: www.cjf.cz/discipliny/vytrvalost/dokumenty/aktualni-dokumenty
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CEN, CEN - Hobby
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
826F8
1.1.3.
Název závodů:
Národní vytrvalostní závody a OM východočeského kraje - Proruby
1.1.4.
Pořadatel:
JK Donarova samota
1.1.5.
Spolupoř. subjekt:
 
1.1.6.
Datum závodů:
26.-27.8.2016
1.1.7.
Místo konání:
Proruby 12, Brzice 552 05 (nový areál za starým kravínem)
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Ing. Marie Marková
Sekretář závodů:
Mgr. Ivana Kubíčková
Kontaktní osoba:
Šárka Prouzová – 774 647 055; jizdarna.proruby@seznam.cz
Hlavní rozhodčí:
Iva Rédlová D0155
Sbor rozhodčích:
Ilona Matoušková F0576, Eva Palečková D0157                                      
Předseda vet. komise:
MVDr. Petr Jahn
Sbor veterinární komise:
MVDr. Ines Králová, MVDr. Ivana  Filakovská
Technický delegát:
Bc. Lada Hrabalová – tel. 773 268 204
Autor tratě:
Šárka Prouzová
Komisař:
 
Hlasatel:
 
Zpracovatel výsledků:
Antonín Terber
Lékařská služba:
MUDr. Lubomír Jadrný – tel. 777 832 523
Veterinární služba:
MVDr. Lucie Ottová – tel. 774 595 778 (proti úhradě)
Podkovář:
Ondřej Truneček – tel. 737 401 890 (proti úhradě)
Časoměřiči:
Ivana Kubíčková, Nikola Hájková, Lucie Marková, Marie Marková
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Terén:                         polní a lesní cesty, tráva, místy silnice (včetně přechodu silnice)
1.3.2.     Převýšení:       484 m 
1.3.3.     Obtížnost:       3B       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka
jmenovité přihlášky: nejpozději do 7.8.
definitivní přihlášky: nejpozději do 14.8.
 
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu, a hobby závody)
 
2.3.   Prezence                              26.8.2016, 14:00-18:00
 
2.4.   Technická porada               26.8.2016, 18:30
 
2.5.   Start soutěží                                    viz tabulka (bod 3)
 
2.6.   Závěrečná vet. prohlídka   do 30 min od projetí cílem
 
2.7.   Vyhlášení                             cca v 19:00 (dle příjezdu posledních jezdců)
 
 
 
3.      Přehled jednotlivých kol soutěží
 
 
* - maximální rychlost pro hobby a u Z a L pro kategorie A a B
 
 
 
 
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
Soutěž
Floty
Věcné
Peněžité
Poháry
Medaile
Zápisné
Startovné
Poznámka
Hobby ZM
Ano
x
x
x
x
100
300
 
Hobby Z
Ano
x
x
1.-3. místo
x
100
400
 
Z
Ano
x
x
1.-3. místo
x
100
600
 
L
Ano
x
x
1.-3. místo
x
100
800
 
S
Ano
x
x
1.-3. místo
x
100
1.000
cena kondice
ST
Ano
x
x
1.-3. místo
x
100
1.200
cena kondice
 
Zápisné je třeba uhradit nejpozději do 18.8. na č.ú. 1186925339/0800. Pokud nebude uhrazeno předem, ke startovnému se připočítá poplatek 200,- Kč. Za dohlašování nebo změny po termínu se účtuje příplatek 200,- Kč.
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnýni pravidly VP, Veterinárními pravidly, Vytrvalostními pravidly a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016. (Negativní vyšetření na infekční anemii ne starší 6 měsíců a vakcinace proti influenze dle schématu výrobce, provedena nejpozději 7 dní před závody.)
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
5.3.   Podmínky účasti, kvalifikace
Soutěž
Min. věk koně
Min. věk jezdce
Váha
Způsob startu
Poznámka (mistrovství)
Hobby ZM
4
8
x
Skupiny 5 jezdců po 5 min.
 
Hobby Z
5
12
x
Hromadně
 
Z
5
12
x
Hromadně
 
L
5
14
x
Hromadně
OM J
S
6
14
x
Hromadně
OM S
ST
7
14
70 kg
Hromadně
 
Soutěž L je zároveň OM juniorů, soutěž S je OM seniorů VČ kraje (bude vyhodnoceno zvlášť).
Soutěžící může startovat pouze se souhlasem subjektu, jímž je členem.
Soutěží hobby se mohou účastnit děti ve věku 8-11 let pouze s doprovodem osoby starší 18let a musí být členy ČJF.
Jezdci ve věku 12-14 let bez platné licence ČJF, musí být členy ČJF mohou startovat pouze ve dvojici s odpovědnou osobou starší 18 let.
Doprovázející osoba může být hodnocena ve výsledcích soutěže. Doprovod musí být vždy na dohled jezdce; pokud se dvojice rozdělí, bude konání doprovázející osoby řešeno jako přestupek.
Soutěž bude otevřena, pokud budou na startovní listině min. 3 soutěžící ze dvou subjektů.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet startujících v soutěži.
Každý soutěžící potvrdí Prohlášení o poučení o účasti soutěžícího na komunikaci a dodržování zákona č. 361/2000Sb – o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhl. č. 30/2001Sb.
 
Hodnocení Hobby ZM:
O umístění rozhoduje čas vstupu do veterinární kontroly (VK). Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 12 až 16 km/h, není k času vstupu do veterinární kontroly připočtena žádná penalizace.
Jestliže soutěžící absolvuje trasu rychlostí 8 až 11,99 km/h je k času vstupu do veterinární kontroly připočtena penalizace 10 min. Rozhoduje čas vstupu do VK.
Pokud soutěžící absolvuje trasu rychlostí vyšší nežli 16 km/h, je diskvalifikován.
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců!
 
6.3.   Ustájení
Padock (vlastní ohrádka): 200,- Kč/kůň (v ceně je zahrnuto seno). Úhrada bude provedena v hotovosti na místě.
Možnost objednání boxu (omezený počet): 1.200,- Kč; nutno uhradit nejpozději do 20.8. na č.ú. 1186925339/0800 – pokud nebude uhrazeno předem, zaniká nárok na box
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Vlastní stany nebo karavan: á 100,- Kč (el. přípojky pořadatel nezajišťuje)
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba    uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Podkovářská služba uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Občerstvení               částečně zajištěno v areálu
Parkování vozidel     bude označeno v areálu
 
7.      Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:            Ing. Marie Marková   Rozpis za OV ČJF schválil: dne 15.6.2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski