Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.08.2016

Pořadatel:
MF071 (JK Kunčice)
Datum konání:
14.08.2016
Místo konání:
Kunčice

Discipliny:

Drezura:
Z-L

Rozpis:

 
Jezdecký klub Kunčice MF 71
14.8.2016
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz Základní ustanovení
 
 
1.1. Základní informace
1.1.1. Kategorie závodů:  CDN-C
1.1.2. Číslo závodů ČJF:  828F1
1.1.3. Název závodů: Drezurní závody Kunčice
1.1.4. Pořadatel: JK Kunčice MF 0071
1.1.5. Datum závodů: 14. 8. 2016
1.1.6. Místo konání: Kunčice, Nechanice
1.1.7. Omezující kritéria: V hobby soutěžích pro koně bez omezení, jezdci musí mít minimálně členskou kartu ČJF platnou pro rok 2016 V oficiálních soutěží s platnou licencí pro rok 2016.
 
 
1.2. Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:           Halířová Dana
Sekretář závodů:         Šilbergerová Kateřina
Kontaktní osoba:         Glaserová Veronika tel-725841104 .email glaserovaveronika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí:         ing. Vondrouš Otakar F 0483
Sbor rozhodčích:         Tvarůžek Jan F 485, Haškovcová Jaroslava D1058, Kejklíčková Jana F2549
Komisař na opracovišti: Určí hlavní rozhodčí
Hlasatel:                      Houdek Jaroslav
Zpracovatel výsledků: ing. Zvěřina Vladimír
Lékařská služba:         Mudr.Vokrouhlík Vít
Veterinární služba:      MVDr.Olexová Michaela
Podkovářská služba:  Pořadatel nezajišťuje
 
1.3. Technické parametry:
1.3.1.Kolbiště: Pískové 40 x 70m
1.3.2.Opracoviště:Travnaté 40x70m
 
2. Přihlášky a časový rozvrh:
2.1. Uzávěrka přihlášek: 11.8. 2016 ve 20.00h .
  Pořadatel si vyhrazuje právo při velkém počtu startujících ukončit příjem přihlášek dříve.
  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového rozvrhu.
2.2. Přihlášky Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
2.3. Prezentace: pro soutěž č. 1 do 7.00 ostatní do 8.00 h. možno i po telefonu  725841104
2.4. Technická porada se nekoná. Veškeré informace budou k dispozici při prezentaci.
2.5. Start soutěží: začátek soutěže č.1. v 8.00 ostatní následně
2.6. Sekretariát závodů v kanceláři závodů 14. 8. 2016 od 7.00h
2.7. Další důležité informace
 
3. Přehled jednotlivých  soutěží:
4. Soutěže, startovné / zápisné a ceny:
 
 
4.1.Soutěže č.1   
 Hobby soutěž v drezuře stupně Z , úloha Z0/2016
 Hodnocení dle čl.432-N34, 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa .
 Startovné: 250 Kč. Ceny: Floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 500,-Kč
 Úloha je čtená každý si zajistí svého čtenáře
 
4.2. Soutěže č 2.
Drezurní soutěž stupně Z ,úloha Z4/2016
 Pro jezdce a koně s platnou jezdeckou licencí. Hodnocení dle čl. 432-N34 , 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa
Startovné: 300 Kč. Ceny: floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1000 Kč.
Úloha je čtená každý si zajistí svého čtenáře
 
. 4.3.Soutěže č 3
Drezurní soutěž stupně L , úloha L0/2016
 Pro jezdce a koně s platnou jezdeckou licencí. Hodnocení N34 , 2 rozhodčí, hodnocení jednou známkou z jednoho místa
Startovné: 300 Kč. Ceny: floty dle PJS, věcné ceny na 1.-3. místě v celkové hodnotě 1200 Kč.
Úloha je čtená každý si zajistí svého čtenáře
 
.4.4. Soutěže č 4
Drezurní soutěž stupně L , úloha DD/2016  ,,Cena JK Victoria Bříšťany"
Pro jezdce a koně s platnou jezdeckou licencí. Hodnocení ze tří míst. N40 3 rozhodčí
Startovné: 350 Kč. Ceny: floty dle PJS,
Finanční ceny na 1.-3. místě v hodnotě 2500 Kč / 1000 Kč-800 Kč-700 Kč/
Úloha je čtená každý si zajistí svého čtenáře
 
.4.5. Soutěže č 5
Drezurní soutěž stupně S , úloha JU/2016 ,,Cena JK Victoria Bříšťany"
Pro jezdce a koně s platnou jezdeckou licencí. Hodnocení ze tří míst. N40 3 rozhodčí
Startovné: 350 Kč. Ceny: floty dle PJS,
Finanční ceny na 1.-3. místě v hodnotě 2500 Kč / 1000 Kč -800 Kč -700 Kč/
Úloha je čtená každý si zajistí svého čtenáře
 
5. Technická ustanovení
5.1. Předpisy
5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP), Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
 5.1.2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
 5.1.3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
 5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
 5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
 
5.2. Veterinární předpisy
5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3. Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
6. Obecné informace
6.1. Odpovědnost pořadatele Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2. Informace pro majitele psů. Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným   pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti!
 
 6.3. Ustájení: Ustájení pořadatel nezajišťuje
 
 6.4. Ubytování, elektrické přípojky. Ubytování pořadatel nezajišťuje
 
 6.5. Ostatní služby
Lékařská služba uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu
Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
Podkovářská služba: ne.
Občerstvení zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel na louce před kolbištěm
 
7. Partneři závodů:
 Jezdecký klub Victoria Bříšťany,Jezdecký klub Kunčice
 
Rozpis zpracoval: 21.7. 2016 Glaserová Veronika tel. 725 841 104
 
Rozpis za OV ČJF schválil dne: dne 25.7.2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski