Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 02.09.2016 - 04.09.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
02.09.2016 - 04.09.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
KMK

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
2. – 4. 9. 2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CCN
1.1.2          Číslo závodů ČJF: 902F2
1.1.3          Název závodů: Finále KMK ve všestrannosti
1.1.4          Pořadatel:   Dostihový spolek a.s.
1.1.5          Datum závodů:  2 – 4. 9. 2016
1.1.6          Místo konání: dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů:                    Martin Korba
          Sekretář závodů:                                 Veronika Šotolová– tel: +420 725 381 229
          Kontaktní osoba:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                                              mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí:                   Daniela Diringerová (G0438)
          Sbor rozhodčích:                  Dana Kuřítková(G0323), Kamila Vaňková (G1403),
                                                              Veronika Müllerová (F1855), Ing Markéta Kvapilová (F0484)
Stylový rozhodčí:                                 Helmuth Goesert Ing. Antonín Klauz (rozhodčí na styl)    
Technický delegát:              Ing. Milan Theimer(H0085)
Asistent technického delegáta: Naděžda Knopová (H0627)  
          Stavitel tratí/parkurů:        Petr Veselovský (D0636)
          Komisař na opracovišti:       Otakar Vondrouš (F0483)
          Hlasatel:                                  Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků:       Vladimír Zvěřina
          Lékařská služba:                    MUDr. Tomáš Brož
          Veterinární služba:              MVDr. Petr Přikryl
          Podkovářská služba:           Ing. Václav Ráliš
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: pískové 70x70m – drezura, parkur
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté, pískové 90x45m
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek 26. 8. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2. Přihlášky
                     Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
                     (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
             2.3. Prezentace
                     Ve čtvrtek 1.9.2016–kancelář závodů–maringotka u pískového kolbiště (od 14-18 hodin)
             2.4. Technická porada
                      V čtvrtek 1.9.2016  - vážnice – 20.00 hod .
              2.5. Start soutěží  
                      Pátek             2.9.2016 – od 9.00 hod drezurní zkouška jednotlivých soutěží
                      Sobota           3.9.2016 – od 9.00 hod terénní zkouška jednotlivých soutěží
                      Neděle          4.9.2016 – od 9.oo hod parkurová zkouška jednotlivých soutěží                                                
              2.6. Sekretariát závodů
                       Maringotka u pískového kolbiště.  Pátek - neděle od 7 do 17 hodin.

              2.7. Přejímka tratí
                      Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí ve čtvrtek
                      1.9.2016 v 17 hodin. Trať bude jezdcům přístupna až po jejím oficiálním otevření – viz
                      čl.538.2 pravidel všestrannosti   
   3.  Přehled soutěží
   4. Soutěže, startovné a ceny
        4.1. Startovné
                KMK 500,- Kč
                Startovné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky.
                Při nepřízni počasí a zrušení soutěže vrací pořadatel 50% startovného.
                Dle všeobecných pravidel N7 odst.3)
       4.2. Ceny
                KMK 4 – letí: floty a věcné ceny pořadatel, peněžní ceny od SCHČTdle zásad KMK 2016
                KMK 5 – letí:  floty a věcné ceny pořadatel,  peněžní ceny od SCHČT dle zásad KMK 2016
                KMK 6 – letí: floty a věcné ceny pořadatel,  peněžní ceny od SCHČT dle zásad KMK 2016
       4.3. Soutěže
                4.3.1.  KMK 4-letí – „Z“      
                           
Hodnocení dle pravidel KMK 2016.
                            Drezurní zkouška: 4 letí 2015 
              4.3.2. KMK 5-letí – „L“     
                           Hodnocení dle pravidel KMK 2016.
                           Drezurní zkouška: 5 letí 2015 
              4.3.3. KMK 6-letí – „CNC*“        
                          Hodnocení dle pravidel KMK 2016.
                          Drezurní zkouška: 6 letí 2015 
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly, Zásadami pro KMK a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
               
      5.2.   Veterinární předpisy
                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            rok 2016.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.
                5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
                            pro případnou kontrolu SVS. 
6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich rodiče.
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
               Boxové ustájení od 2 – 4.9.2016 (piliny, sláma , seno, voda, elektrická přípojka)
               – 1500,-Kč za pobyt na jednoho koně.
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
       6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:              MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:      Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:                     zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:          na označeném parkovišti
7.   Schvalovací doložka
 Rozpis zpracoval: Kateřina Mandysová                      Rozpis za VV ČJF schválil: dne 19.7.2016 J. Hupka
 manager dostihového a sportovního provozu
 
      Úpravu rozpisu schválil: dne 17. 8. 2016 za VV ČJF J. Hupka

           
       

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski