Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 29.10.2016 - 30.10.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
29.10.2016 - 30.10.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
CNC*

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
29. – 30. 10. 2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CCN
1.1.2          Číslo závodů ČJF: A29F1
1.1.3          Název závodů:       Rozlučková všestrannost
1.1.4          Pořadatel:                Dostihový spolek a.s.
1.1.5          Datum závodů:     29. – 30. 10. 2016
1.1.6          Místo konání:        dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů:                     Martin Korba – tel: 466 797 111
          Sekretář závodů:                                 Karolína Mandysová – tel: +420 776 389 032
          Kontaktní osoba:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                               mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí:                    Ing. Jan Paleček (D0158)
          Sbor rozhodčích:                 Antonín Klaus (B0035), Eva Palečková (D0157) 
                                                              Diana Houdová (F1570) Jana Kotvová (G2392),
                                                              Dr., Ing. Jaroslav  Staněk,CSc.(B0430)
          Technický delegát:              Zdeněk Ságl (C1005) Krobotová Anna (H 0060)
          Stavitel tratí/parkurů:        Petr Veselovský (D0636)
          Komisař na opracovišti:     Jan Tvarůžek (F0485)
          Hlasatel:                                  Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků:       Vladimír Zvěřina, Jana Bambuchová
                Lékařská služba:                    MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:               MVDr. Petr Přikryl
                Podkovářská služba:            Ing. Václav Ráliš
                Omezující kritéria:                Jezdci v hobby soutěžích se musí prokázat platným členským                                                        průkazem ČJF pro rok 2016.
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: travnaté 100x64m – parkur, pískové 70x70m - drezura
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté, pískové 90x45m
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  23. 10. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2Přihlášky
                     Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
                     (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
 
 
 
 
             2.3. Prezentace
                     V pátek 28.10.2016 – kancelář závodů - vážnice ( od 14-18 hodin)
             2.4. Technická porada
                      V pátek 28.10.2016 ve vestibulu tribuny D – 19.00 hod .
             2.5. Start soutěží  
                      Sobota 29.10.2016 – od 8.00 hod drezurní zkouška jednotlivých soutěží, následně parkur.
                      Neděle 30.10.2016 – od 9.00 hod terénní zkouška jednotlivých soutěží, dekorování                                               
              2.6. Sekretariát závodů
                       Dostihová vážnice – objekt stájí. Každý den od 7.00 do 19.00 hodin.
              2.7. Přejímka tratí
                       Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí v pátek
                       28.10.2016 v 14 hodin. Trať bude jezdcům zpřístupněna až po jejím oficiálním otevření
                       – viz. čl. 538.2 pravidel všestrannosti.
3.  Přehled jednotlivých soutěží
   4. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
        4.1. Startovné
                Soutěž 4.3.1. – 800,-- Kč
                Soutěž 4.3.2. – 700,-- Kč
                Soutěž 4.3.3. – 600,-- Kč
                Soutěž 4.3.4. – 4.3.10. – 500,-- Kč
                startovné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky. Pořadatel si 
                vymezuje právo přijmout omezený počet přihlášek. Při nepřízni počasí a zrušení soutěže
                vrací pořadatel 50% startovného. (dle všeobecných pravidel N7 odst.3)

       4.2. Ceny
                4.3.1.  CNC2* – 8.000,-Kč (2700-2000-1500-1000-800)
                4.3.2.  CNC1* – 5.000,- Kč (1400-1100-1000-800-700)
                4.3.3.  L – 4.000,-Kč (1000-900-800-700-600)
                4.3.4.  ZL – 4.000,-Kč (1000-900-800-700-600)
                4.3.5.  Z – věcné ceny v hodnotě 3.500,- (900-800-700-600-500)
                4.3.6.  hobby Z – věcné ceny v hodnotě 3.500,- (900-800-700-600-500)
                4.3.7.  ZK – věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
                4.3.8.  hobby ZK - věcné ceny v hodnotě 3.000,- (700-650-600-550-500)
                4.3.9. PONY - věcné ceny v hodnotě 2.500,- (500-500-500-500-500)
                4.3.10 hobby do 60cm - věcné ceny v hodnotě 2.500,- (500-500-500-500-500)
 4.3. Soutěže
 4.3.1. CNC2* - bez omezení
Drezurní zkouška: 2015 A2*
 Uzávěrka přihlášek je pro tuto soutěž 20.10.2016.
 
 
 
 4.3.2. CNC1* - bez omezení
Drezurní zkouška: 2015 A1*
Ze soutěže bude vyhodnoceno OM VčO v kategorii mladých jezdců a seniorů. Medaile předá OV VčO.
Dotace                OM VčO ml. jezdci         6000 (2000.- 1600.- 1200.- 800.- 400.-)
                OM VčO senioři               8000 (2600.- 2100.- 1600.- 1000.- 700.-)
4.3.3. „L“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 5/14

4.3.4.  „ZL“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 3/14
Ze soutěže bude vyhodnoceno OM VčO v kategorii juniorů. Medaile předá OV VčO.
Dotace                OM VčO junioři poukázky 2200 (1000.- 700.- 500.-)

4.3.5. „Z“ – bez omezení

Drezurní zkouška: CN 1/14
 
4.3.6. „Z - hobby“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 1/14

4.3.7. „ZK “ – bez omezení

Drezurní zkouška: CN 1/14
 
4.3.8. „ZK - hobby“ – bez omezení
Drezurní zkouška: CN 1/14
 
4.3.9. „ZL - PONY“– bez omezení
Drezurní zkouška: CN 1/14
Soutěž pro jezdce 10-16 let kategorie pony do 148 cm KVH.
Soutěž pony se rozhoduje dle pravidel všestrannosti. 
 
4.3.10. „hobby do 60cm“ – bez omezení

Drezurní zkouška: CN 1/14 Z1
 
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nebudou povoleny.
                5.1.6. Dvojice startující v soutěžích stupně „L“ a vyšších ( včetně zahraničních účastníků)
                            musí mít splněny minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži dle čl.520
                            pravidel všestrannosti.
 
 
 
 
 
      5.2.   Veterinární předpisy
                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            rok 2016.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.
                5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
                            pro případnou kontrolu SVS. 
6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
                (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich zákonný zástupce.
                 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
               Boxové ustájení od 28 – 30. 10. 2016 (piliny, sláma, seno, voda, elektrická přípojka)
               – 1500,-Kč za pobyt na jednoho koně.
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
       6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:              MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:      Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:                     zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:          na označeném parkovišti
 
7.   Partneři závodů
8.   Schvalovací doložka
Rozpis zpracoval:                                    Rozpis za OV VčO schválil: dne 28. 9. 2016 J. Hupka
Kateřina Mandysová                             Úpravu rozpisu schválil za OV VčO: dne 20.10.2016                                 
manager dostihového a sportovního provozu                   


           

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski