Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 24.09.2016 - 25.09.2016

Pořadatel:
MF153 (Jezdecký spolek Kolesa)
Datum konání:
24.09.2016 - 25.09.2016
Místo konání:
Kolesa

Discipliny:

Všestrannost:
Z-S OM

Rozpis:

Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace      
1.1.1.
Kategorie závodů:
CNC, ZK-P, Z, ZL, L, Z-hobby, M-VčO, M-StČO
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
924F1
1.1.3.
Název závodů:
Podzimní Kolesa
1.1.4.
Pořadatel:
JS Kolesa o.s MF 153
1.1.5.
Spolupoř. subjekt:
Stáj Vasury MF 135…
1.1.6.
Datum závodů:
24.-25.09.2016…
1.1.7.
Místo konání:
Dostihové závodiště Kolesa…
1.1.8.
Omezující kritéria:
V hobby soutěžích pro koně bez omezení. Jezdci musí mít v hobby soutěží členskou kartu ČJF platnou pro rok 2016. V ostatních soutěží platná licence koně i jezdce.
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
 
Ředitel závodů:
Sůrová Pavlína, tel.602 55 45 99 …
Sekretář závodů:
Deverová Jiřina,tel.722 94 47 74…
Kontaktní osoba:
Sůrová Pavlína, tel.602 55 45 99…
Hlavní rozhodčí:
Ing.Kvapilová Markéta (F0484) …
Sbor rozhodčích:
Ing.Krupková Květa(F1806), Palečková Jana(D0157),
Ing.Paleček Jan(D0158), Müllerová Veronika Bc.(F1855),
Moudrý Michael(B0551) 
Stylový rozhodčí:
Moudrý Michael (B0551)
Technický delegát:
Asistent TD:
Ing.Klauz Antonín (B0035)                                                                          
Pejřil Petr(F0012)
Stavitel tratí / parkurů:
Sůrová Pavlína (F0565)
Asistent stavitele:
Ing.Bendák David(F0870)
Komisař na opracovišti:
Loudová Pavla(B0549)
Hlasatel:
Grodl Jaroslav
Zpracovatel výsledků:
Ing.Zvěřina Vladimír (F2720)
Lékařská služba:
Nemocnice Pardubice MUDr. Brož Jiří
Veterinární služba:
MVDr. Musílková Kateřina, tel.607 873 750
Podkovář:
Kysilka Karel, tel. 608 615 165
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště:                      travnato- písčité
1.3.2.     Opracoviště:               travnato-písčité
1.3.3.     Opracování:                travnato-písčité
 
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
2.1.   Uzávěrka            16.09.2016 do 23.00hod.
              
2.2.   Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby závody)
Hobby závody hlásit na email: vasury@tiscali.cz
 
2.3.   Prezentace: 23. 09. 2016 od 15.00 – 18.00 hod.
 
2.4.   Technická porada: 23.09.2016 od 19.00 hod.
 
2.5.   Start soutěží (zkoušek): začátek soutěží 24.9. od 8.00hod. soutěží č.4.  Přesný čas jednotlivých soutěží a jejich pořadí bude upřesněno na technické poradě.   
 
2.6.   Sekretariát závodů: v restauraciod 7.30 hod. do 19.30 hodin
 
2.7.   Další důležité informace:
       Každý účastník závodů bude mít svoji sadu identifikačních čísel na koně !!!
        Každý účastník závodů, bude mít své pouzdro na crossové číslo, možno zde zakoupit!!!                                                                                                                                                                                                                   
 
3.      Přehled jednotlivých  soutěží:
Mistrovství východočeské oblasti  pony, dětí, juniorů,družstev  
Mistrovství středočeské oblastipony, dětí, juniorů, mladých jezdců, seniorů
 
4.      Soutěže, startovné / zápisné a ceny
1.)Soutěž „ZL  P“    Drezurní zkouška: CN1/14 - M –VČO „D“pony                     M-STČO „D“pony
2.)Soutěž „Z“             Drezurní zkouška: CN2/14 
3.)Soutěž „ZL“           Drezurní zkouška: CN4/14 – M –VČO „D“ , M-VČO družstev, M-STČO „D+J“    
4.)Soutěž „L“             Drezurní zkouška: CN6/14  - M – VČO „J“                                     M-STČO „Y+S“
5.)Soutěž „Z“   Hobby       Drezurní zkouška: CN2/14
6.)Soutěž „ZK“ Hobby       Drezurní zkouška: CN2/14   
 
M-VČO družstev – tří až čtyř členná družstva, dvojice maximálně výkonnost „L“
 
Startovné do všech soutěží 500,-Kč
Ceny: do soutěží 1,2,3,4.    5.000,-Kč (1.600,-1.300,-1.000,-600,-500,-)
           Do soutěže 1,5,6.  Věcnécenyodsponzorav hodnotě 2.000,-Kč pro prvních pět umístěných. 
V soutěžích OM VČO „D“ pony           poukázky v hodnotě 2200,-Kč. (1000.-, 700.-, 500.-)
                                          „D“           poukázky v hodnotě 2200,-Kč. (1000.-, 700.-, 500.-)
                                          „J“            poukázky v hodnotě 2200,-Kč. (1000.-, 700.-, 500.-)
                                         „Družstva“                                               6000,-Kč (3000.-, 2000.-, 1000.-)
 
 
 
 
5.      Technická ustanovení
5.1.   Předpisy
5.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.
5.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126
5.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128
5.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
5.1.5.           Sázky nejsou povoleny.
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
6.2.   Informace pro majitelé psů:    
Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti! Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení tohoto ustanovení pokutovat majitele psa částkou 500,- Kč.
 
6.3.   Ustájení
 Ustájení: uzávěrka objednání ustájení : zároveň s přihláškou 16.09.2016.
                   Cena ustájení činí 1.600,-Kč/kůň a pobyt. Boxy budou otevřeny od 23.09. – 25.09.2016
                   boxů včetně úhrady do 16.09.2016!!! Boxy budou rezervovány, jen pokud budou předem zaplaceny na účet: 1200614319/0800 jako VS uveďte číslo licence koně pro kterého bude box zaplacen. U hobby soutěže uveďte jméno koně do zprávy.
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování na základě přihlášky nebo na tel. 724 969 544
        Elektrická přípojka se hradí při prezentaci. Cena 200,-Kč
 
 
 
 
 
 
6.5.   Ostatní služby
Lékařská služba         uvedeno v bodě 1.2
Veterinární služba    MVDr. Musílková Kateřina - proti úhradě
Podkovářská služba Kysilka Karel - proti úhradě
Občerstvení               zajištěno v areálu závodiště po celý den
Parkování vozidel     v hospodářském dvoře
 
7.      Partneři závodů : Fi Schaumann – krmení koní, Jezdecké potřeby Mauricio  
 
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval:                                               Rozpis za OV VčO schválil: dne 10. 8. 2016 J. Hupka
Sůrová Pavlína                                      
                            
 
Úpravu rozpisu schválil za OV VčO: Dne 26.8.2016 J. Hupka
 
 
 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski