Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 14.04.2016 - 15.04.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
14.04.2016 - 15.04.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Všestrannost:
KMK

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF
14. – 15. 4. 2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:                 CCN
1.1.2          Číslo závodů ČJF:   414F1
1.1.3          Název závodů:      KMK všestrannost
1.1.4          Pořadatel:                Dostihový spolek a.s.  
1.1.5          Datum závodů:     14. – 15. 4. 2016
1.1.6          Místo konání:        dostihové závodiště Pardubice
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů:                    Ing. Michael Skalický, Ph.D., MBA
          Sekretář závodů:                                 Sylva Novotná – tel: +420 737 109 691
          Kontaktní osoba:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922,
                                               mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí:                   Markéta Kvapilová ( F0484)
          Sbor rozhodčích:                 Veronika Müllerová (F1855), Lukáš Létal (G1066)
          Stylový rozhodčí:                 Jan Tvarůžek (F0478)
          Technický delegát:               Zdeněk Ságl (C1005)
          Stavitel tratí/parkurů:        Petr Veselovský (D0636)/Roman Falta (F0368)
          Komisař na opracovišti:       Otakar Vondrouš (F0483)
          Hlasatel:                                  Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků:       Vladimír Zvěřina
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště:                      travnaté 100x64m – parkur, pískové 70x70m - drezura
          1.3.2.  Opracoviště:              travnaté, pískové 90x45m
 
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  10. 4. 2016, konečných při prezentaci.
             2.2. Přihlášky
                     Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
                     (výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)
             2.3. Prezentace
                     V středa 13.4.2016 – kancelář závodů - vážnice ( od 14-18 hodin)
             2.4. Technická porada
                      V středa 13.4.2016 ve vestibulu tribuny D – 20.00 hod .
              2.5. Start soutěží  
                      Čtvrtek 14.4.2016 – od 9.00 hod drezurní zkouška jednotlivých soutěží, následně parkur.
                      Pátek 15.4.2016 – od 9.00 hod terénní zkouška jednotlivých soutěží, dekorování                                               
              2.6. Sekretariát závodů
                       Dostihová vážnice – objekt stájí. Každý den od 7 do 19 hodin.

              2.7. Přejímka tratí
                      Přejímka tratí sborem rozhodčích, technickým delegátem a stavitelem tratí ve středu
                      13.4.2016 v 17 hodin. Trať bude jezdcům přístupna až po jejím oficiálním otevření – viz
                      čl.538.2 pravidel všestrannosti  
 
   3. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
        3.1. Startovné
                KMK 400,- Kč
                Startovné se zvýší o 100 % v případě nedodržení termínu jmenovité přihlášky.
                Při nepřízni počasí a zrušení soutěže  vrací pořadatel 50% startovného.
 Dle všeobecných pravidel N7 odst.3)

       3.2. Ceny
                KMK 4 – letí : peněžní ceny od SCHČTdle zásad KMK 2016
                KMK 5 – letí : peněžní ceny od SCHČT dle zásad KMK 2016
                KMK 6 – letí : peněžní ceny od SCHČT dle zásad KMK 2016
       3.3. Soutěže
                3.3.1.  KMK 4-letí – „ZK“      
                            Hodnocení a technické parametry dle pravidel KMK 2016.
                            Drezurní zkouška: 4 letí 2015 
              3.3.2. KMK 5-letí – „ZL“        
                           Hodnocení a technické parametry dle pravidel KMK 2016.
                           Drezurní zkouška: 5 letí 2015 
              3.3.3. KMK 6-letí – „L“        
                          Hodnocení a technické parametry dle pravidel KMK 2016.
                          Drezurní zkouška: 6 letí 2015 
 
4.   Technická ustanovení
       4.1. Předpisy
                4.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
                4.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                4.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                4.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                4.1.5. Sázky nebudou povoleny.
                4.1.6. Dvojice startující v soutěžích stupně „L“ a vyšších ( včetně zahraničních účastníků)
                            musí mít splněny minimální kvalifikační požadavky pro účast v soutěži dle čl.520
                            pravidel všestrannosti.
      5.2.   Veterinární předpisy
                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            rok 2016.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.
                5.2.4. Průkazy koní musí být po celou dobu konání závodů uschovány v sekretariátu závodů
                            pro případnou kontrolu SVS. 
6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich zákonný zástupce.
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
               Boxové ustájení od 13 – 15.4.2016 (piliny, sláma , seno, voda, elektrická přípojka)
               – 1500,-Kč za pobyt na jednoho koně.
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
    
 6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:              MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:      Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:                     zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:          na označeném parkovišti  
 
Rozpis zpracoval:                                                   Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 9. 3. 2016 J. Hupka
Kateřina Mandysová
manager dostihového a sportovního provozu

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski