Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 17.09.2016

Pořadatel:
MF289 (EQUICENTRUM - Fassati)
Datum konání:
17.09.2016
Místo konání:
Jaroměř - Josefov

Discipliny:

Skoky:
70-115

Rozpis:

Equicentrum Jaroměř - Josefov–MF 0192
17. 9. 2016
Přihláška na závody: http://prihlasky.cjf.cz
 
 
1.      Základní ustanovení.
1.1.   Základní informace
1.1.1.
Kategorie závodů:
CSN - C
1.1.2.
Číslo závodů ČJF:
917F2
1.1.4.
Pořadatel:
Equicentrum Jaroměř MF 0289
1.1.6.
Datum závodů:
17. 9. 2016 sobota
1.1.7.
Místo konání:
Equicentrum – jezdecký areál Jaroměř - Josefov
 
  
1.2.   Funkcionáři závodů:
Ředitel závodů:
Miroslav Fassati
Sekretář závodů:
Gabriela Fassati
Kontaktní osoba:
Gabriela Fassati mobil 608 811 309
Hlavní rozhodčí:
Novotný Václav ml. F0251
Sbor rozhodčích:
Balážová Dana F0596, Houdová Diana F1570,
Malinská Martina F2408
Stavitel parkurů:
Horký Luděk F0109
Komisař na pracovišti:
Určí hl. rozhodčí
Hlasatel:
Miroslav Fassati
Zpracovatel výsledků:
Jindřich Urban
Lékařská služba:
Bc. Kupka
Veterinární služba:
MVDr. Michal Novák
Podkovářská služba:
Marek Fassati    mobil 774 811 309
 
 
1.3.   Technické parametry
1.3.1.     Kolbiště: písčité (kropené), 75 x 75 m.                      
1.3.2.     Opracoviště: písčité 70 x 35.                                
 
 
2.      Přihlášky a časový rozvrh
 
2.1.   Uzávěrka: čtvrtek 14.7. 2016. do 20,00 hod.
 
 
2.2.   Přihlášky
Na oficiální závody: Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJFhttp://prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu )
Na hobby závody : na mobil 608 811 309 nebo meil: parkur@fassati.cz
 
2.3.   Prezentace: do 8:00 pro všechny soutěže v kanceláři závodů nebo mobilem na tel.: 608 811 309
 
 
2.4.   Technická porada: nekoná se. Veškeré informace budou k dispozici při prezentaci.
 
2.5.   Start soutěží (hobby):  soutěž č.1 začne v 9,00, další následně.
 Start soutěže „ZM“ začne nejdříve ve 12,00, další následně.
 
 
2.6.   Další důležité informace
 
 
 
 
 
 
 
3.      Soutěže, startovné a ceny.
 
Soutěže 1 – 3 jsou hobby
Všechny soutěže jsou přístupné pro koně a jezdce bez omezení. Jezdci se musí prokázat platným členským průkazem ČJF pro rok 2016. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu a omezení počtu startujících dle přijatých přihlášek.
 
č. 1 - do 70 cm. na limitovaný čas bez rozeskakování                               Startovné 200 Kč.
                                                                               rozhodování PJS čl.298.2.1.,
 
č. 2 – 70 - 80 cm.  Dvoufázová skoková soutěž   dle článku 274.5.3.         Startovné 250 Kč.
 
č. 3 – 80 - 90 cm. Dvoufázová skoková soutěž   dle článku 274.5.3.         Startovné 250 Kč.
 
V soutěžích 1 až 3 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě
pro soutěž č. 1 – 700 Kč, pro soutěž č. 2 – 800 Kč a pro soutěž č. 3 – 900 Kč.
 
Soutěže č. 4 – 7 jsou oficiální závody
 
č.4   Parkur st. „ZM“, „O pohár firmy SaarGummi“ 
na limitovaný čas bez rozeskakování
rozhodování PJS čl. 298.2.1.                                         Startovné 250 Kč   
                                                                               
           č.5  Parkur st.  „Z“,      „O pohár značky PEGUS.cz “                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dvoufázová skoková soutěž   dle článku 274.5.3    Startovné 250 Kč   
č.6   Parkur st. „ZL“,    „O cenu jezdeckých potřeb Equicentrum
           Dvoufázová skoková soutěž   dle článku 274.5.3.    Startovné 300 Kč   
 č.7 Parkur st. „L* “     O pohár města Jaroměř  
        jedno rozeskakování, rozhodování PJS čl. 238.2.2.,  Startovné 300 Kč  
. 4 – „Z
Ceny – závody
 
V soutěži č. 4 získají jezdci na prvních třech místech věcné ceny v celkové hodnotě 1500 Kč.
V soutěži č. 5  získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční) ceny v celkové hodnotě 2500 Kč.
V soutěži č. 6 získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční) ceny v celkové hodnotě 2500 Kč.
       V soutěži č. 7 získají jezdci na prvních třech místech věcné (nebo finanční) ceny v celkové hodnotě 3000 Kč
 
4. Technické ustanovení
 
4.1.   Předpisy
4.1.1.           Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly (VP),  Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
4.1.2.           Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126.
4.1.3.           Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128.
4.1.4.           Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.
4.1.5.     Sázky nejsou povoleny
 
 
 
5
 
5.2.   Veterinární předpisy
5.2.1.          Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2016.
5.2.2.          Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.
5.2.3.          Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.
 
 
5.3.   Podmínky účasti,
Startující v soutěžích 1 – 3. Koně mohou startovat bez licence, jezdci musí být řádnými členy ČJF pro rok 2016.
Startující v soutěžích 4 – 7. Koně i jezdci musí mít platnou licenci pro rok 2016.
 
 
6.      Obecné informace
6.1.   Odpovědnost pořadatele
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti let jejich zákonný zástupce.
Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.
 
 
6.2.   Informace pro majitele psů
Zákaz vstupu se psy do areálu. 
 
6.3.   Ustájení
Ustájení v omezeném počtu.
 
6.4.   Ubytování, elektrické přípojky
Ubytování pořadatel nezajišťuje.
 
6.5.   Ostatní služby
Prodej jezdeckých potřeb a krmiv v areálu
Občerstvení zajištěno v areálu závodiště po celý den
Prodej krmiv zn. Pegus
 Podkovář placená služba:
Marek Fassati 774 811 309 
 
7.      Partneři závodů:
        Město Jaroměř
        Jezdecké potřeby Equicentrum Jaroměř
        Jezdecké potřeby Equicentrum Choustníkovo Hradiště
        Krmiva Pegus – www.pegus.cz
        Firma - SaarGummi
 
8.      Schvalovací doložka
 
Rozpis zpracoval: Miroslav Fassati     Rozpis za OV ČJF schválil: Dne 15.8.2016 J. Hupka

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski