Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 28.09.2016

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
28.09.2016
Místo konání:
Pardubice - dostihové závodiště

Discipliny:

Skoky:
60-120

Rozpis:

Dostihový spolek a.s. – MF0256
Rozpis jezdeckých závodů ČJF 904F2
28.9.2016
Přihláška na závody: http//prihlasky.cjf.cz
1.       Základní ustanovení
1.1.   Základní informace
1.1.1          Kategorie závodů:  CSN-C
1.1.2          Číslo závodů ČJF: 904F2
1.1.3          Název závodů:       Cena města Pardubic – parkurové závody
1.1.4          Pořadatel:                Dostihový spolek a.s.
1.1.5          Datum závodů:     28. 9. 2016
1.1.6          Místo konání:        dostihové závodiště Pardubice
1.1.7          Omezující kritéria: V hobby soutěžích se jezdci musí prokázat platným členským průkazem ČJF pro rok 2016
 
1.2.   Funkcionáři závodů
          Ředitel závodů:                    Martin Korba – tel: 466 797 111
          Sekretář závodů:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
          Kontaktní osoba:                                 Kateřina Mandysová – tel: +420 777 750 922
                                               mandysova@pardubice-racecourse.cz
          Hlavní rozhodčí:                    Vladimír Zvěřina(F2720)
          Sbor rozhodčích:                  Jana Kotvová(G2392), Martina Malinská(F1570),
                                                              Diana Houdová(F2408)
          Stavitel parkurů:                 Roman Falta(F0368)
          Komisař na opracovišti:      určí hlavní rozhodčí
          Hlasatel:                                  Jiří Soukup
          Zpracovatel výsledků:       Tereza Břízová
          Lékařská služba:                    MUDr. Tomáš Brož
          Veterinární služba:              MVDr. Petr Přikryl
          Podkovářská služba:           Ing. Václav Ráliš
 
1.3.  Technické parametry
          1.3.1.  Kolbiště: travnaté 100x60m
          1.3.2.  Opracoviště: travnaté 60x20, travnato - pískové 90x45m
   2.    Přihlášky a časový rozvrh
             2.1. Uzávěrka
                      Uzávěrka jmenovitých přihlášek  23. 9. 2016, konečných při prezentaci.
2.2. Přihlášky
Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: http//prihlasky.cjf.cz
(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu a hobby   závody)
 
 
 
 
             2.3. Prezentace
                     Ve středu  28.9.2016 – kancelář závodů – dřevěný stánek do 8.00 hod
              2.4. Start soutěží  
                      Středa 28.9.2016 – od 9.00 hod začátek první soutěže                                               
    3.  Přehled jednotlivých soutěží
    4. Soutěže, startovné/ zápisné a ceny
        4.1. Startovné
                Soutěž 4.3.1. – 4.3.5. - 300,-- Kč   4.3.1 – 4.3.2 – 200.-Kč
                Soutěž 4.3.6. – 4.3.7. - 400,-- Kč   4.3.3 - 4.3.5 – 300,-Kč
                Soutěž 4.3.8. – 500,-- Kč                    4.3.6 -                400.-Kč
                Soutěž 4.3.9. – 600,-- Kč
                Jezdecké hry pro děti: 100,- Kč / start
       4.2. Ceny
                4.3.1.  hobby - ZM – věcné ceny v hodnotě 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)
                4.3.2.  hobby - Z – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
               4.3.3.  ZP pony – věcné ceny v hodnotě 2.000,-Kč (500-450-400-350-300)
                4.3.4.  ZLP pony – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
                4.3.5. ZM – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
                4.3.6.  Z – věcné ceny v hodnotě 4.000,- (1200-1000-800-600-400)
                4.3.7. ZL – 5.000,- ( 1600-1200-900-700-600)
                4.3.8. L* – 8.000,- ( 2600-2000-1600-1100-700)
                4.3.9. S* – 10.000,- (3300-2800-2000-1100-800)
                4.3.3. ZM – věcné ceny v hodnotě 3.000,-Kč (900-700-600-500-300)
                4.3.4. Z – věcné ceny v hodnotě 4.000,- (1200-1000-800-600-400)
                4.3.5. ZL – 5.000,- ( 1300-1000-700-600-400)
                4.3.6. L* – 5.000,- ( 1600-1200-1000-700-500)
                Jezdecké hry pro děti: flot a věcná cena

     4.3. Soutěže
              4.3.1.  Skoková soutěž st. HOBBY - ZM
                          
Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.298.2.1.
                          na limitovaný čas, bez rozeskakování  
              4.3.2.  Skoková soutěž st. HOBBY – Z
                          
Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                          následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3.  
             4.3.3.  Skoková soutěž st. – ZM
                         Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.298.2.1.
                         na limitovaný čas bez rozeskakování. Soutěž v žebříčku NOVIC CUP.
 
 
            4.3.4.  Skoková soutěž st. – Z
                         Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                         následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3. Soutěž v žebříčku NOVIC CUP.
            4.3.5.  Skoková soutěž st. – ZL
                        Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                        následné rozeskakování na čas dle čl. 245.3. Soutěž v žebříčku NOVIC CUP.
           4.3.6.  Skoková soutěž st. – L* - Cena města Pardubic
                        Pro koně a jezdce bez omezení, rozhodování dle tab. A, čl.238.2.2.
                        s  rozeskakováním na čas.
5.   Technická ustanovení
       5.1. Předpisy
                5.1.1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF,
                            Veterinárními pravidly a tímto rozpisem závodů.
                5.1.2. Účastníci budou dekorováni dle PJS čl. 126
                5.1.3. Ceny budou udíleny dle PJS čl.127 a 128
                5.1.4. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
                5.1.5. Sázky nejsou povoleny.
      5.2.   Veterinární předpisy
                5.2.1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní),
                            které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro
                            rok 2016.
                5.2.2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to
                            včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.  
                5.2.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při
                            příjezdu – na označeném místě.

6. Obecné informace
      6.1. Odpovědnost pořadatele
                Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty
                předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže
               (tedy i za případné úrazy) je dle VPJS odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel a u dětí do 18ti
                let jejich zákonný zástupce.
 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka/ přihlašovatel.
       6.2. Informace pro majitele psů
               Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a
               život jezdců v kolbišti a opracovišti!
       6.3. Ustájení
               Boxové ustájení  28.9.2016 – 200,-Kč na jednoho koně.
 
 
 
       6.4. Ubytování
                Pořadatel nezajišťuje.
       6.5. Ostatní služby
                Lékařská služba:              MUDr. Tomáš Brož
                Veterinární služba:         MVDr. Petr Přikryl – proti úhradě
                Podkovářská služba:      Ing. Václav Ráliš – proti úhradě
                Občerstvení:                     zajištěno v areálu závodiště po celý den
                Parkování vozidel:          na označeném parkovišti
7.   Partneři závodů – Statutární město Pardubice
8.   Schvalovací doložka
     Rozpis zpracoval: Kateřina Mandysová                Rozpis za OV VčO schválil: Dne 24. 8. 2016 J. Hupka
manager dostihového a sportovního provozu                  Úpravu rozpisu schválil za OV VčO:
Dne 14.9.2016 J. Hupka
               
    
 
 
Po oficiálních soutěžích bude vložen program pro děti ve formě jezdeckých her s následujícím programem:
1 : Jízda zručnosti
                    10 úkolů prověřujících dovednost dvojice – na čas ,s vodičem i bez vodiče, pouze dva
                    malé křížky
2 : Jízda zručnosti v kombinaci se skákáním
      6 úkolů prověřujících dovednost dvojice + 4 malé překážky, možné i s vodiče       
3: Parkur 40 cm
                    8 překážek 40 cm s návazným rozeskakováním, možné i s vodičem
4: Parkur 60 cm
                   8 překážek 60 cm s návazným rozeskakováním
Jezdecké hry pro děti: floty a věcné ceny

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski