Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 21.05.2005 - 22.05.2005

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
21.05.2005 - 22.05.2005
Místo konání:
Pardubice

Discipliny:

Skoky:
ZM-S

Rozpis:

JEZDECKÉ ZÁVODY O CENU MĚSTA PARDUBIC
MF265 Dostihový spolek a.s.
číslo závodů

1. Základní údaje:
1.1. Pořadatel : Dostihový spolek a.s.
1.2. Termín : 21. - 22.května 2005
1.3. Místo konání : Dostihové závodiště Pardubice
1.4. Kolbiště : travnaté (80 x 56 m )
1.5. Opracoviště : travnaté ( 60 x 60 m )
1.6. Funkcionáři závodů :
Čestný ředitel - Ing. Jiří Stříteský - primátor města Pardubic
Ředitel - Mgr. Petr Pucandl
Hlavní rozhodčí - Hupka Jaroslav
Sbor rozhodčích - p.Káva Jiří, Ing. K.Regner
Stavitel parkuru - p. Kusý Zdeněk
Technický delegát - Jaroslav Grodl
Hlasatel - Jaroslav Grodl

2. Technické údaje
2.1. Předpisy : platná PJS a tento rozpis
2.2. Soutěže :

SOBOTA
Soutěž č. 1 : Skoková soutěž Volba překážek,
10 překážek do 100 cm, čas 60 sek,
rozhodování dle tab A, čl 270

Soutěž č. 2 : Skoková soutěž Dvoufázové skákání 100 - 110 cm
otevřená soutěž pro koně a jezdce bez omezení,
1. fáze : 8 překážek do 100 cm, rychlost 350m/min
2. fáze : 4 překážky do 110 cm, rychlost 350m/min
Rozhodování dle čl 274.5.3 bez rozeskakování

Soutěž č. 3 : Skoková soutěž st. ZL bez omezení
Rozhodování dle tab. A, čl 238.2.2.

NEDĚLE

Soutěž č. 4 : Skoková soutěž se Stupňovanou obtížností do 110 cm, žolík 120 cm
Hodnocení dle čl. 269 na čas bez rozeskakování

Soutěž č. 5 : Skoková soutěž Dvoufázové skákání 120 - 130 cm
1. fáze : 8 překážek do 120 cm, rychlost 350m/min
2. fáze : 4 překážky do 130 cm, rychlost 350m/min
Rozhodování dle čl 274.5.3 bez rozeskakování

Soutěž č. 6 : Skoková soutěž st. S* Cena města Pardubic
Pro koně a jezdce bez omezení.
Rozhodování dle čl. 238.2.2.

3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu :
Veronika Ondrušová Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice
fax: +420 466335304, tel.: 466797134
mob.: 777 750 924
e.mail: ondrusova@ipnet.cz

3.2. Uzávěrka přihlášek : jmenovitých do 15.5.2005
U každé přihlášky je nutno uvést čísla licencí jezdců, koní, oddílů a kontaktní telefonní čísla, jinak nebudou akceptovány. Jakákoliv dodatečná změna koně nebo jezdce po uzávěrce, pokud bude přijata -penalizační sazba 100,- Kč
3.3. Peněžitá plnění : splatné při prezentaci
soutěže č. 1,2 - 200,- Kč/start
soutěže č. 3,4,5 - 250,- Kč /start
Soutěž č. 6 - 300,- Kč /start

3.4. Prezentace: 21. a 22. 5. 2005 dle časového programu v sekretariátu závodů
3.5. Ubytování : pořadatel nezajišťuje
3.6. Ustájení : boxové od 20.5. - 22. 5. 2005
100,- Kč / box / den (Ing. Petr Bláha - 777 750 931)
3.7. Krmení : seno možno zakoupit na základě objednávky spolu s přihláškou
3.8. Úhrady : veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.


4. Předběžný časový harmonogram
Sobota 21.5. 2005 - 8,00 - 9,00 prezentace
10,00 - soutěž č. 1, 2 a následně soutěž č. 3
Neděle 22.5.2005 - 8,00 - 9,00 prezentace
10,00 - soutěž č. 4,5 a následně soutěž č. 6

5. Veterinární předpisy:
Veterinární předpisy jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady v souladu s těmito pokyny. Kontrolu provede pověřený vet. lékař. Veterinární přejímka koní se nekoná.

6. Poskytované služby:
6.1. Lékařská služba : MUDr. Tomáš Brož
6.2. Veterinární služba : MVDr. Rostislav Hyksa - za úhradu
6.3. Podkovářská služba: p. Kocourek

7. Ostatní ustanovení:
7.1. Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
7.2. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození
7.3. Dekorování a floty dle PJS vždy po skončení příslušné soutěže.

7.4. Ceny. Ceny budou uděleny podle čl 128 VP.
Soutěž č. 1 1 - 5 místo - věcné ceny v celkové hodnotě cca 3 000,- Kč
Soutěž č. 2 1 - 5 místo - peněžitá cena v hodnotě 3 000,- Kč (1000,- 800,- 600,- 400,- 200,-)
Soutěž č. 3 1 - 5 místo - peněžitá cena v hodnotě 5 000,- Kč (1650,- 1300,- 900,- 700,- 450,-)
Soutěž č. 4 1 - 5 místo - peněžitá cena v hodnotě 5 000,- Kč (1650,- 1300,- 900,- 700,- 450,-)
Soutěž č. 5 1 - 5 místo - peněžitá cena v hodnotě 8 000,- Kč (2650,- 2000,- 1500,- 1100,- 750,-)
Soutěž č. 6 1 - 5 místo - peněžitá cena v hodnotě 30 000,- Kč(10000,- 8000,- 5500,- 4000,- 2500,-)

7.5. Startovní pořadí v soutěžích bude vylosováno za účasti pořadatele a hlavního rozhodčího a startovní listiny budou vyvěšeny vždy 1 hodinu před zahájením příslušné soutěže.
7.6. Pořadatel zajistí počítačové zpracování výsledků.
7.7. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících v soutěžích (max. 60 dvojic) dle došlých přihlášek. A rovněž právo změny časového harmonogramu.
V případě zrušení soutěže nezaviněného pořadatelem bude navráceno pouze 50% startovného.

8. Schválení rozpisu

Rozpis schválen OV ČJF dne: 8.4.2005 Novotný Václav

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski