Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Závod 03.09.2005 - 04.09.2005

Pořadatel:
MF265 (Dostihový spolek a.s.)
Datum konání:
03.09.2005 - 04.09.2005
Místo konání:
Pardubice

Discipliny:

Skoky:
ZM-L, Liga škol, pony
Spřežení:
Kombinovaná soutěž AC/1-2-2P

Rozpis:

Jezdecký klub

"Liga zemědělských škol"


1. Základní údaje:

1.1. Pořadatel: Dostihový spolek Pardubice a.s.
1.2. Datum konání: 2.9.2005
1.3. Místo konání: Pardubické závodiště
1.4.1. Kolbiště: travnaté
1.4.2 Opracoviště: travnaté, pískové

1.5. Funkcionáři veřejného tréninku:
- ředitel : Mgr. Petr Pucandl
- rozhodčí: V. Novotný ml., J. Hupka
- stavitel parkuru: Ing. J. Schwarz
- technický delegát: Lad. Novotný


1. Technické údaje:

2.1. Předpisy: PJS a ustanovení tohoto rozpisu.

2.2. Soutěže:

2.2.1. Soutěž ve skoku stupně ZM, 238.1.2. jedno rozeskakování na čas jako veřejný trénink

2.2.2. Soutěž ve skoku stupně Z, 238.2.2. jedno rozeskakování na čas
a) zahajovací
b) mistrovská

2.2.3. Soutěž ve skoku stupně ZL, 238.2.1. jedno rozeskakování na čas
mistrovská

3. Všeobecné údaje

Jmenovité přihlášky se jmény koní a jezdců zašlete na adresu:
Dostihový spolek a.s., Veronika Ondrušová, Pražská 607, 530 02 Pardubice
Tel.: 466797111
Mobil: 777 750 924

3.2. Uzávěrka přihlášek: 31.8.2005

3.3. Startovné: se neplatí

3.4. Protesty v souladu s PJS

3.5. Náklady spojené s účastí na veř. tréninku hradí vysílající organizace , pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.

3.6. Předběžný časový program:
Ukončení prezence: 9.00 hod. a následně schůzka
Zahájení soutěže 10.30 hod
4. Veterinární předpis:

4.1. Dle směrnic pro přesun koní platných pro rok 2005.

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba / např:je zabezpečena pohotovostní službou./ -MUDr. Brož
5.2. Veterinární služba: MVDr. Hyksa
5.3. Podkovářská služba: František Kocourek

6. Ostatní ustanovení:

6.1. Dekorování floty dle PJS, / doplnit případné věcné ceny dle možností pořadatele /Rozpis schválen dne: 30.6.2005 Novotný V.

-------------------------------------------------------------------


Kombinovaná soutěž spřežení AC/1-2-2P

ROZPIS ZÁVODŮ Č. 903 F1

KONĚ V AKCI 2005


Pořadatel: Dostihový spolek a.s., Pardubice
Místo konání: Pardubice- závodiště
Datum konání: 3.9.2005
Uzávěrka přihlášek: 3.9.2005
Adresa pro přihlášky: Ila Hrdličková, Drtinova 241, Hradec Králové 503 11
Oprávněnost k účasti: jezdci a koně platné licence pro rok 2005
Veterinární podmínky: veterinární potvrzení o přesunu opatřené všemi předepsanými náležitostmi
Prezentace. Pořadatel si vyhrazuje právo omezeného počtu startujících
Technická porada: 3.9.2005 od 8.00 hodin
Kancelář závodů: tiskové středisko
Ředitel závodů: Ing. Jiří Kunát
Tajemník závodů: Veronika Ondrušová
Hlavní rozhodčí: Václav Novotný
Sbor rozhodčích: Heřman Hrdlička, Ila Hrdličková
Technický delegát: Ing. Jan Schwarz
Hlasatel: Ing. Fr. Petřík
Autor trati:
Zpracování výsledků: výpočetní středisko
Kolbiště: travnaté 80m x 56m
Opracoviště : písek
Drezurní obdélník: 80m x 40m / travnaté
Ustájení: zdarma
Krmivo: seno, stelivo
Stravování: zajištěno po celou dobu konání závodů
Lékařská služba: zajištěna po dobu konání závodů
Veterinární služba: zajištěna
Podkovářská služba: zajištěna
Předpisy: platná PJS a rozpis závodů
Odpovědnost a záruka: námitky a stížnosti dle PJS

Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu
konání závodů, případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí,
veškeré náklady spojené s účastí hradí vysílající složka

Zápisné:
soutěž jednospřeží a dvojspřeží pony - 100,- Kč
Soutěž dvojspřeží a čtyřspřeží - 100,- Kč

Ceny: Čestné floty za umístění dle PJS čl.129
Věcné ceny do 3. místa

Soutěže:

1.Soutěž jednospřežní (pro jezdce s licencí)
Drezura: drezurní úloha FEI č. 7
Parkur: 18 překážek, rychl. 250m/min. stopa kol +20

2. Soutěž dvojspřeží (pro jezdce a koně s licencí)
Drezura: drezurní úloha FEI č.6
Parkur: 18 překážek, rychl. 250m/min stopa kol +20

3. Soutěž pony dvojspřeží (pro jezdce a koně s licencí)
Drezura: drezurní úloha FEI č. 3
Parkur: 18 překážek, rychl. 250m/min stopa kol +30


Časový rozvrh: bude upřesněn 3.9.2005 po technické poradě


Schválil:Václav Novotný


-------------------------------------------------------------------

Asociace chovatelů sportovních pony
Dostihový spolek a.s. Pardubice
Asociace svazů chovatelů koní ČRŠampionát mladých českých sportovních pony ČR 2005 ve skocích
4.9.2005

ROZPIS

1.Základní údaje:
1.1.pořadatel: DS a.s. Pardubice, Asociace chovatelů sportovních pony a ASCHK ČR
1.2. datum konání: neděle 4.září 2005
1.3. číslo závodů:
1.4. místo konání: Závodiště Pardubice
1.5.1. kolbišťě: travnaté 80 x 50 m
1.5.2. opracoviště: pískové 80 x 50 m
1.6. funkcionáři závodů
ředitel MVDr. Marta Nevřivá
tajemník Marcela Škanderová
hlavní rozhodčí Václav Novotný st.
členové sboru: Hrdličková,Hupka
technický delegát Frant. Slavík
stavitel parkuru Jaroslav Grodl
hlavní komisař Heřman Hrdlička
zpracování výsledků Vladimír Zvěřina
elektron.časomíra JaroslavHupka
hlasatel Radek Zavadil

technické údaje:
2.1. předpisy:
Pravidla jezdeckého sportu, platné od 1.3.2005 a ustanovení tohoto rozpisu.

Účelem soutěže mladých pony je porovnat výkonnostní kvality čtyř- až šestiletých pony ve sportovních jezdeckých disciplínách. Chovatelská soutěž je testováním užitkových vlastností mladých plemenných koní v rámci kontroly užitkovosti.
Vyhlašovatelem je Asociace chovatelů sportovních pony, ASCHK ČR a Dostihový spolek a.s. Pardubice. Chovatelská soutěž Šampionát mladých pony je určena pro koně majitelů z České republiky.

Chovatelská soutěž v roce 2005 je určena:
1. Příslušníkům plemene český sportovní pony
2. Příslušníkům ostatních plemen, kteří mají oprávnění působit v plemenné knize český sportovní pony, mají alespoň jednu generaci předků a nepřesáhnou výšku 148 cm bez podkov, 149 cm s podkovami.

Výše uvedení oprávnění koně se mohou zúčastnit skokových chovatelských
závodů rozdělených podle následujících věkových kategorií:
4-letí hřebci a klisny (ročník 2001)
5-letí hřebci a klisny (ročník 2000)
6-letí hřebci a klisny (ročník 1999)

Podmínkou účasti, kromě výše uvedené oprávněnosti, je vybavení koně a jezdce licencí České jezdecké federace.

Stupně obtížnosti jsou ve skokových soutěžích stanoveny takto:
čtyřletí ZP a ZLP handicap
pětiletí ZLP a LP handicap
šestiletí LP a SP handicap

V případě malého počtu přihlášek mohou být soutěže zrušeny nebo sloučeny.

Soutěže:
č.1 Handicap 4-letých pony.
2kolová soutěž: 1.kolo skok stupně ZP (Rozhodování dle stupnice A)

2.kolo skok stupně ZLP
(Rozhodování dle stupnice A)
čl.PJS 273 dvoukolová soutěž

č.2 Handicap 5-letých pony.
2kolová soutěž: 1.kolo skok stupně ZLP**
(Rozhodování dle stupnice A)
2.kolo skok stupně LP
(Rozhodování dle stupnice A)
čl.PJS 273 dvoukolová soutěž

č.3 Handicap 6-letých pony.
2kolová soutěž: 1.kolo skok stupně LP (Rozhodování dle stupnice A)
2.kolo skok stupně SP
(Rozhodování dle stupnice A)
čl.PJS 273 dvoukolová soutěž


Pro všechny kategorie platí, že:

1. Přihlašovatelem koní splňujících podmínky účasti v chovatelských soutěžích ve všech disciplínách je jejich majitel
2. Majitel ponyho doloží příslušnost k plemeni ČSP nebo oprávnění působit v PK ČSP.
3. Soutěž proběhne jako handicap 4-letých, 5-letých, 6-letých.
4. Startovní pořadí jezdců v prvém kola se určí losováním za přítomnosti rozhodčích. Při losování se přihlédne na jezdce, kteří v prvém kole startují na více než jednom koni.
5. Startovní pořadí jezdců ve druhém kole bude obrácené pořadí výsledků prvého kola (trestné body a čas)(od nejhoršího výsledku k nejlepšímu).
6. Celkový výsledek je součtem trestných bodů z obou kol.
7. V případě rovnosti součtu trestných bodů na prvním místě se musí konat jedno rozeskakování. Celkovým vítězem se stane jezdec, který dosáhne nejlepšího výsledku v rozeskakování (trestné body a čas). Ostatní soutěžící se umístí podle součtu trestných bodů. V případě stejného součtu trestných bodů na dalších místech, se soutěžící umístí podle času druhého kola.


2.3. Předběžný časový rozvrh závodů:
Neděle 4.9.2005
Prezentace : od 8,00 do 9,30 hodin
Začátek : od 10,30 - soutěž č. 1 a následně soutěž č.2,3

3. Všeobecné údaje:
3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte na adresu:
MVDr. Marta Nevřivá, Nádražní 116, 790 70 Javorník nebo marta.nevriva@univit.cz
3.2. Uzávěrka přihlášek : 30.8.2005
3.3. Konečné přihlášky budou upřesněny do ukončení prezentace.
3.4. peněžité plnění: startovné za každého přihlášeného koně 150,-Kč
3.5. Ustájení pořadatel nezajišťuje.
3.6. Stížnosti a námitky v souladu s PJS.
3.7. Pořadatel uhradí
Rozhodčím cestovné,ubytování,stravné a náhradu podle příslušných směrnic.
U ostatních účastníků hradí náklady vysílající složka.

4. Veterinární předpisy:
Vedoucí transportu hned po příjezdu a před vyložením koní předloží příslušné potvrzení pro přesun sportovních koní, opatřené všemi náležitostmi.

5. Poskytované služby:
5.1. Lékařská služba je zabezpečena přítomným lékařem.
5.2. Veterinární služba je zabezpečena přítomným veterinářem proti úhradě
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě za provedené služby.

6. Ostatní ustanovení:
6.1. Ve všech soutěžch budou umístění jezdci dekorováni floty dle PJS, vítězové obdrží poháry a věcné ceny.
6.2. Sekretariát závodů je umístěn na věži rozhodčích
6.3. Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody, onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Rozpis schválil VV ČJF dne : 22.8.2005

Václav Novotný

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski